Προϊστάμενοι διοίκησης στις αντιπροσωπείες της ΕΕ

Αρχική σελίδα > Προϊστάμενοι διοίκησης στις αντιπροσωπείες της ΕΕ

Έχετε εμπειρία στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, της ασφάλειας και της οικονομικής διαχείρισης; Σας ενδιαφέρει να προβάλλετε τις αξίες και να προωθείτε τα συμφέροντα της ΕΕ στον υπόλοιπο κόσμο; Σας αρέσει να εργάζεστε σε διάφορα μέρη; Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) αναζητεί αυτή τη στιγμή πολυτάλαντα άτομα για να εργαστούν στις αντιπροσωπείες ως προϊστάμενοι διοίκησης.

Ως προϊστάμενος διοίκησης θα βοηθάτε τον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στην καθημερινή διαχείριση της υπηρεσίας, και ιδίως στην ορθή διαχείριση του διοικητικού προϋπολογισμού, των ανθρώπινων πόρων, της υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και της ασφάλειας και προστασίας της Αντιπροσωπείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 139 Αντιπροσωπείες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπροσώπηση της ΕΕ και των πολιτών της σε όλο τον πλανήτη καθώς και στην ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών. Για να εργαστείτε στην ΕΥΕΔ πρέπει να διαθέτετε υψηλό βαθμό κινητικότητας και ευελιξίας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας, θα πρέπει να μετακινείστε ανάμεσα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και κεντρικά γραφεία ή/και καθήκοντα.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση για όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε τη λήψη ειδικών μέτρων στις δοκιμασίες επιλογής.

Μην χάσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 25 Οκτωβρίου 2018!

Έχετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις;

Πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Για να υποβάλετε αίτηση, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών με δίπλωμα/πτυχίο στον τομέα του δικαίου, της διοίκησης επιχειρήσεων, της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, των οικονομικών ή της λογιστικής, της υλικοτεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης κτιρίων ή της μηχανικής, και στη συνέχεια επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 6 ετών σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων. Εναλλακτικά, μπορείτε να έχετε ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένες με δίπλωμα/πτυχίο που παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, και στη συνέχεια τουλάχιστον 9ετή επαγγελματική πείρα σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων. 

 

Προϊστάμενοι διοίκησης στις αντιπροσωπείες της ΕΕ

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος