Γλωσσομαθείς νομικοί ιρλανδικής γλώσσας

Αρχική σελίδα > Γλωσσομαθείς νομικοί ιρλανδικής γλώσσας

Είστε πολύγλωσσος/πολύγλωσση νομικός και ενδιαφέρεστε να ακολουθήσετε διεθνή σταδιοδρομία;

Η ΕΕ αναζητά γλωσσομαθείς νομικούς υψηλής ειδίκευσης, ιρλανδικής γλώσσας (GA). Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν (βαθμός AD 7) θα εργάζονται κυρίως στο Δικαστήριο της ΕΕ, η έδρα του οποίου είναι στο Λουξεμβούργο.

Ως γλωσσομαθής νομικός, θα μεταφράζετε νομικά κείμενα στη γλώσσα του διαγωνισμού από τουλάχιστον δύο άλλες γλώσσες και θα αναθεωρείτε τις μεταφράσεις αυτές. Θα παρέχετε επίσης νομικές αναλύσεις σε συνεργασία με τις γραμματείες και τις λοιπές υπηρεσίες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γλωσσομαθείς νομικοί χρησιμοποιούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τρέχοντα εργαλεία πληροφορικής και μηχανοργάνωσης.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Οι πολυπολιτισμικές, διεθνείς και μεικτές ομάδες που συνθέτουν τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται για να βελτιώσουν τη ζωή 450 περίπου εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ και άλλων ανθρώπων στον κόσμο.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική ίσων ευκαιριών και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Εάν είστε πολίτης της ΕΕ και γνωρίζετε πολύ καλά τουλάχιστον 3 γλώσσες της ΕΕ: άριστη γνώση της γλώσσας 1 (ιρλανδικά – γλώσσα του διαγωνισμού), εις βάθος γνώση της γλώσσας 2 (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, πολωνικά ή ισπανικά) και εις βάθος γνώση της γλώσσας 3 (μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ - διαφορετική από τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2), είστε το κατάλληλο άτομο για μας!

Επιπλέον, πρέπει να διαθέτετε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με ένα από τα ακόλουθα πτυχία/διπλώματα νομικής:

  • Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile a bheith críochnaithe agus deimhnithe le dioplóma sa dlí, nó a comhionann, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a baineadh amach in Éirinn; féadfar dioplómaí nó cáilíochtaí coibhéiseacha a baineadh amach sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh.
  • Taithí ghairmiúil iomchuí bliana ar a laghad i gcás iarrthóirí a rinne cúrsaí trí bliana.

Δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα εάν οι απαιτούμενες πανεπιστημιακές σπουδές διήρκεσαν τουλάχιστον τέσσερα έτη.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 18 Νοεμβρίου 2021.