právnici lingvisti pre írsky jazyk

Domovská stránka > právnici lingvisti pre írsky jazyk

Ste viacjazyčný právnik, ktorý má záujem o medzinárodnú kariéru?

EÚ hľadá vysokokvalifikovaných právnikov lingvistov pre írsky jazyk (GA). Prijatí úradníci (platová trieda AD 7) budú pracovať najmä na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu.

Ako právnik lingvista budete prekladať právne texty do jazyka výberového konania aspoň z dvoch ďalších jazykov a tiež takéto preklady revidovať. Takisto budete poskytovať právnu analýzu v spolupráci s registrami a ostatnými oddeleniami Súdneho dvora. Právnici lingvisti používajú pri plnení pracovných povinností bežné nástroje IT a iné technické kancelárske nástroje.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Multikultúrne, medzinárodné a rôznorodé kolektívy, ktoré sú základom inštitúcií EÚ, pracujú spoločne v prospech približne 450 miliónov občanov v EÚ aj za jej hranicami.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na príslušnej stránke.

Máte potrebné predpoklady?

Ak ste občanom EÚ s vynikajúcou znalosťou aspoň troch úradných jazykov EÚ: dokonalá znalosť prvého jazyka (írčina – jazyk výberového konania), dôkladná znalosť druhého jazyka (angličtina, francúzština, nemčina, poľština, španielčina alebo taliančina) a dôkladná znalosť tretieho jazyka (jeden z 24 úradných jazykov EÚ – iný než prvý a druhý jazyk), potom ste ten, koho hľadáme.

Okrem toho musíte mať úroveň vzdelania zodpovedajúcu ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené jedným z nasledujúcich diplomov v oblasti práva:

  • leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile a bheith críochnaithe agus deimhnithe le dioplóma sa dlí, nó a comhionann, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a baineadh amach in Éirinn, féadfar dioplómaí nó cáilíochtaí coibhéiseacha a baineadh amach sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh.
  • taithí ghairmiúil iomchuí bliana ar a laghad i gcás iarrthóirí a rinne cúrsaí trí bliana.

Nevyžaduje sa odborná prax, ak požadované vysokoškolské štúdium trvalo najmenej štyri roky.

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na našej stránke na podávanie prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 18. novembra 2021.