Speisialtóirí TF

Etusivu > Speisialtóirí TF

Tá an Coimisiún Eorpach ag lorg speisialtóirí agus cúntóirí a bhfuil taithí acu chun bheith ag obair mar ghníomhairí sealadacha i Lucsamburg, den chuid is mó, sna réimsí seo a leanas:

  1. An Ard-Teicneolaíocht: an ríomhaireacht ardfheidhmíochta
  2. An Ard-Teicneolaíocht: teicneolaíochtaí candamacha
  3. Anailísiú sonraí agus eolaíocht sonraí
  4. An t-ionad oibre digiteach, an t-uathoibriú oifige agus an ríomhaireacht mhóibíleach
  5. Slándáil TFC
  6. Bonneagar TF agus an néalríomhaireacht.

I do cháil mar speisialtóir (grád AD 8), déanfaidh tú straitéisí nua TFC nó tosaíochtaí an Choimisiúin a shainiú agus a chur chun feidhme sa réimse, déanfaidh tú riachtanais ghnó a thiontú ina réitigh TFC, agus oibreoidh tú le sonraí staitistiúla agus foinsí olltiomsaithe sonraí. Ar na dualgais a bheidh ort, tá na seirbhísí TFC a choinneáil ar bun, caidrimh le páirtithe leasmhara a bhainistiú agus a bheith rannpháirteach i gcruinnithe mar speisialtóir teicniúil.

I do cháil mar chúntóir (grád AST 4), tacóidh tú le cur chun feidhme tionscadail TF trí chuidiú a thabhairt do cheapadh réiteach, sonraíochtaí gnó a dhréachtú agus cúnamh a thabhairt i dtaca leis an bpleanáil bhuiséadach agus acmhainní. Ar na dualgais a bheidh ort, tá anailís a dhéanamh ar shonraí staitistiúla agus ar fhoinsí olltiomsaithe sonraí agus iad a phróiseáil, a bheith rannpháirteach i gceapadh agus i gcur chun feidhme réitigh TFC agus cuidiú a thabhairt nótaí faisnéise agus léirithe a ullmhú.

Le heolas mionsonraithe ar na riachtanais a fháil, iarrtar ort an glao ar léiriú spéise a fhoilseofar an 9 Eanáir 2020 a léamh go grinn.

Don té atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a fháil, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus bíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne ar a dícheall beartas comhdheiseanna a chur i bhfeidhm, caitheamh le gach iarrthóir sa tslí chéanna agus an rochtain chéanna a thabhairt dóibh ar fad. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

D'fhéadfadh sé go dtairgfí do na hiarrthóirí a n-éireoidh leo conradh sealadach ar feadh 4 bliana. Is éard atá sa tuarastal, buntuarastal a bhfuil liúntais shonracha curtha leis, liúntas easaoránachta agus teaghlaigh san áireamh (más infheidhme). 

Ná caill an deis ghairme iontach seo – an 9 Eanáir 2020 a osclóidh an tréimhse chlárúcháin!