Právnici lingvisti

Domovská stránka > Právnici lingvisti

Ste viacjazyčný právnik, ktorý má záujem o medzinárodnú kariéru?

EÚ hľadá vysokokvalifikovaných právnikov lingvistov pre bulharský, český, francúzsky, írsky, maďarský a poľský jazyk. Prijatí úradníci (platová trieda AD 7) budú pracovať najmä v Európskom parlamente, Rade Európskej únie a Európskej komisii.

Ako právnik lingvista budete revidovať právne texty EÚ v jazyku výberového konania najmenej z dvoch ďalších jazykov a poskytovať poradenstvo pri tvorbe legislatívnych textov. Vašou hlavnou úlohou bude sledovať legislatívne postupy počas daného procesu a pôsobiť v úlohe poradcov a zároveň kontrolovať kvalitu tvorby legislatívnych textov a dodržiavanie formálnych pravidiel týkajúcich sa ich prezentácie. Právnik lingvista pri svojej práci využíva bežné nástroje IT a iné technické kancelárske nástroje a často býva v kontakte s rôznymi účastníkmi legislatívneho procesu.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Multikultúrne, medzinárodné a rôznorodé kolektívy, ktoré sú základom inštitúcií EÚ, vďaka svojmu spoločnému snaženiu pozitívne ovplyvňujú životy približne 450 miliónov občanov v EÚ aj za jej hranicami.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej stránke.

 

Máte potrebné predpoklady?

Ak ste občanom EÚ s vynikajúcou znalosťou aspoň troch úradných jazykov EÚ: výborná znalosť prvého jazyka (jazyk výberového konania), dôkladná znalosť angličtiny (druhý jazyk) a dôkladná znalosť tretieho jazyka (jeden z 24 úradných jazykov EÚ – odlišný od prvého a druhého jazyka), potom ste práve tým, koho hľadáme.

Okrem toho by ste mali mať úroveň vzdelania zodpovedajúcu ukončenému vysokoškolskému štúdiu v odbore bulharské, české, francúzske/belgické/luxemburské, maďarské alebo poľské právo. Ak si podávate prihlášku pre írsky jazykový profil, musíte mať právnický titul udelený v Írsku alebo v Spojenom kráľovstve.

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na našej stránke na podávanie prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 21. januára 2021.