Prawnicy lingwiści

Strona główna > Prawnicy lingwiści

Masz dyplom z prawa duńskiego, greckiego/cypryjskiego, francuskiego/belgijskiego/luksemburskiego, chorwackiego lub polskiego? Jeśli tak, masz szansę zostać jednym z prawników lingwistów w grupie zaszeregowania AD 7 pracujących w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu!

Trybunał Sprawiedliwości UE jest organem sądowniczym Unii Europejskiej i we współpracy z sądami państw członkowskich zapewnia interpretowanie i stosowanie prawa UE w taki sam sposób w każdym państwie członkowskim oraz jego przestrzeganie przez wszystkie państwa członkowskie i wszystkie instytucje UE.

Prawnicy lingwiści tłumaczą złożone teksty prawne, takie jak wyroki Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, opinie rzecznika generalnego oraz pisma procesowe, z co najmniej dwóch języków urzędowych UE na swój język ojczysty. Pracują w centrum unijnego wymiaru sprawiedliwości i odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu analiz prawnych we współpracy z sekretariatami i innymi departamentami Trybunału Sprawiedliwości.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Jeśli jesteś obywatelem UE z doskonałą znajomością przynajmniej 3 języków UE: biegłą znajomością języka 1 (język konkursu), gruntowną znajomością języka 2 (język francuski) oraz gruntowną znajomością języka 3 (jeden z 24 języków urzędowych UE) – szukamy właśnie Ciebie! Uwaga: jeśli Twoim językiem 1 jest język francuski, musisz mieć gruntowną znajomość języka niderlandzkiego, niemieckiego, fińskiego, węgierskiego, włoskiego, polskiego, portugalskiego, hiszpańskiego lub szwedzkiego jako języka 2.

Pamiętaj, że musisz mieć ukończone studia uniwersyteckie w zakresie prawa duńskiego, greckiego/cypryjskiego, francuskiego/belgijskiego/luksemburskiego, chorwackiego lub polskiego.

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 5 marca 2020 r.

 

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

Egzaminy z tłumaczenia pisemnego

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa