Právnici lingvisti

Domovská stránka > Právnici lingvisti

Máte diplom v oblasti dánskeho, gréckeho/cyperského, francúzskeho/belgického/luxemburského, chorvátskeho alebo poľského práva? Ak áno, môžete sa stať novým členom tímu právnikov lingvistov v platobnej triede AD 7 na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu.

Súdny dvor je justičným orgánom Európskej únie a v spolupráci so súdmi členských štátov je zodpovedný za to, aby sa právo EÚ vykladalo a uplatňovalo v každom členskom štáte rovnakým spôsobom a aby všetky členské štáty a inštitúcie EÚ toto právo dodržiavali.

Ako právnik lingvista budete prekladať zložité právne texty, ako napríklad rozsudky Súdneho dvora a Všeobecného súdu, stanoviská generálnych advokátov a písomné podania aspoň z dvoch úradných jazykov EÚ do vášho hlavného jazyka. Ako pracovník v centre justície EÚ budete zohrávať kľúčovú úlohu pri poskytovaní právnej analýzy v spolupráci s kanceláriami súdov a ostatnými oddeleniami Súdneho dvora.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej osobitnej stránke.

 

Máte potrebné schopnosti?

Ak ste občanom EÚ s vynikajúcou znalosťou aspoň troch úradných jazykov EÚ: ak výborne ovládate prvý jazyk (jazyk výberového konania), dôkladne ovládate druhý jazyk (francúzštinu) a tretí jazyk (jeden z 24 úradných jazykov EÚ), potom ste ten, koho hľadáme. Upozorňujeme, že ak je vaším prvým jazykom francúzština, musíte ako druhý jazyk dôkladne ovládať holandský, nemecký, fínsky, maďarský, taliansky, poľský, portugalský, španielsky alebo švédsky jazyk.

Nezabudnite, že musíte mať ukončené vysokoškolské štúdium v odbore dánske, grécke/cyperské, francúzske/belgické/luxemburské, chorvátske alebo poľské právo.

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na stránke na podávanie prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 5. marca 2020.

 

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Prekladové testy

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam