Βοηθοί γλωσσικού κλάδου

Αρχική σελίδα > Βοηθοί γλωσσικού κλάδου

Διαθέτετε εκφραστική ευχέρεια; Οι γνώσεις σας γραμματικής είναι άριστες; Τότε ετοιμαστείτε να αξιοποιήσετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες σ’ ένα διεθνές περιβάλλον.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναζητούν βοηθούς γλωσσικού κλάδου (βαθμός AST 1) για τις ακόλουθες γλώσσες: κροατικά, ολλανδικά, εσθονικά, ιταλικά, πολωνικά και πορτογαλικά.

Ως βοηθός γλωσσικού κλάδου, θα παρέχετε βοήθεια σε γλωσσομαθείς υπαλλήλους, μεταφραστές/-ριες και γλωσσομαθείς νομικούς σε εργασίες μετάφρασης, αναθεώρησης και οριστικοποίησης και θα διασφαλίζετε τη διαχείριση εγγράφων. Μπορεί να διεξάγετε ορολογική έρευνα, να επεξεργάζεστε κείμενα και να επικαιροποιείτε θεματικές μεταφραστικές μνήμες. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας, θα χρησιμοποιείτε εξειδικευμένα εργαλεία ΤΠ και θα υποστηρίζετε τους/τις γλωσσομαθείς υπαλλήλους και μεταφραστές/-ριες στη χρήση αυτών των εργαλείων.

Ως εργοδότης, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μια κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας. Οι πολυπολιτισμικές, διεθνείς και μεικτές ομάδες που συνθέτουν τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται για να βελτιώσουν τη ζωή 450 περίπου εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ και άλλων ανθρώπων στον κόσμο.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.
 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Εάν είστε πολίτης της ΕΕ και γνωρίζετε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ: άριστη γνώση μίας από τις ακόλουθες γλώσσες: εσθονικά, κροατικά, ιταλικά, ολλανδικά, πολωνικά ή πορτογαλικά και ικανοποιητική γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας, τότε είστε το κατάλληλο πρόσωπο.

Επιπλέον, πρέπει να διαθέτετε: είτε σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο σχετικό με τη φύση των καθηκόντων είτε σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα σχετική με τη φύση των καθηκόντων.

Οι υποψήφιες/-οι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα μόνο για ένα γλωσσικό προφίλ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού στις σελίδες της αίτησης υποψηφιότητας παρακάτω.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 21 Απριλίου 2022.