Ядрени инспектори

Начало > Ядрени инспектори

Имате опит в областта на ядрените технологии? Бихте искали да започнете международна кариера в мултикултурен и разнообразен екип? Ако отговорът е „да“, продължете да четете.

Европейската комисия (ЕК) търси експерти с професионален опит, придобит в ядрената промишленост, в център за ядрени изследвания или в национален или международен публичен орган. Наетите ядрени инспектори (степен AST 3) ще работят основно в генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК в Люксембург.

Вашите основни задачи ще включват проверка на точността на декларациите и докладите, изготвени от операторите на ядрени инсталации, извършване на проверки на място на ядрените материали и изготвяне на доклади със заключения. Освен това ще отговаряте за комуникацията с операторите, националните партньори и международните организации. Може също така да допринасяте за разработването, инсталирането и поддръжката на оборудване за контрол на сигурността.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. 

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

За да кандидатствате, трябва да сте гражданин на ЕС с познания по поне 2 езика на ЕС — отлично владеене на език 1 (един от официалните езици на ЕС) и задоволителни познания по език 2 (английски или френски).

Освен това са необходими следните квалификации и професионален опит:

  • образователна степен след завършено средно образование, удостоверена с диплома в техническа област (напр. инженерство, промишлено инженерство, електромеханика) или в областта на природните или приложните науки (напр. ядрена физика, ядрена химия, радиационна защита, радиобиология, физика, химия), последвана от най-малко 3 години професионален опит, от които поне 2 години трябва да са свързани с ядрената физика, ядрената химия, радиационната защита, радиобиологията, физиката, химията, инженерството или друга подходяща дисциплина,

или

  • средно, общо или техническо образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до образование след завършено средно образование, последвано от професионален опит с продължителност най-малко 6 години в подходяща сфера, от които най-малко 2 години трябва да са свързани с ядрената физика, ядрената химия, радиационната защита, радиобиологията, физиката, химията, инженерството или друга подходяща дисциплина.

Ако това отговаря на вашия профил, значи търсим точно човек като вас!

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашата страница за кандидатстване по-долу.

 

Срокът за кандидатстване започва на 18 март 2021 г.