Πυρηνικοί επιθεωρητές

Αρχική σελίδα > Πυρηνικοί επιθεωρητές

Διαθέτετε εμπειρία στην πυρηνική τεχνολογία; Θα θέλατε να ξεκινήσετε μια διεθνή σταδιοδρομία στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής και πολύμορφης ομάδας; Εάν ναι, διαβάστε παρακάτω.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά εμπειρογνώμονες με επαγγελματική εμπειρία αποκτηθείσα στην πυρηνική βιομηχανία, σε κέντρο πυρηνικής έρευνας ή σε εθνικό ή διεθνή δημόσιο φορέα. Οι επιθεωρητές πυρηνικής ενέργειας που θα προσληφθούν (βαθμός AST 3) θα εργάζονται κυρίως στη γενική διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ ENER) στο Λουξεμβούργο.

Τα κύρια καθήκοντά σας θα είναι να ελέγχετε την ακρίβεια των δηλώσεων και των εκθέσεων που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης των πυρηνικών εγκαταστάσεων, να διενεργείτε φυσικούς ελέγχους των πυρηνικών υλικών και να συντάσσετε σχετικές εκθέσεις. Θα είστε επίσης υπεύθυνοι για την επικοινωνία με φορείς εκμετάλλευσης, εθνικούς εταίρους και διεθνείς οργανισμούς. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να συμβάλετε στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού ελέγχου διασφαλίσεων.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. 

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Για να υποβάλετε υποψηφιότητα πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον 2 γλώσσες της ΕΕ: άπταιστα τη γλώσσα 1 (μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ) και πολύ καλά τη γλώσσα 2 (αγγλικά ή γαλλικά).

Επιπλέον, απαιτούνται τα προσόντα και η επαγγελματική εμπειρία που περιγράφονται στη συνέχεια:

  • επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενο με δίπλωμα είτε σε τεχνικό τομέα (π.χ. μηχανική, βιομηχανική μηχανική, ηλεκτρομηχανική) είτε στον τομέα των φυσικών ή εφαρμοσμένων επιστημών (π.χ. πυρηνική φυσική, πυρηνική χημεία, ακτινοπροστασία, ραδιοβιολογία, φυσική, χημεία), ακολουθούμενο από επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, εκ των οποίων τα 2 έτη τουλάχιστον πρέπει να σχετίζονται με την πυρηνική φυσική, την πυρηνική χημεία, την ακτινοπροστασία, τη ραδιοβιολογία, τη φυσική, τη χημεία, τη μηχανική ή κάθε άλλο σχετικό κλάδο,

ή

  • επίπεδο δευτεροβάθμιας, γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης πιστοποιούμενο με δίπλωμα το οποίο παρέχει πρόσβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενο από επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών σε σχετικό τομέα, εκ των οποίων τα 2 έτη τουλάχιστον πρέπει να σχετίζονται με την πυρηνική φυσική, την πυρηνική χημεία, την ακτινοπροστασία, τη ραδιοβιολογία, τη φυσική, τη χημεία, τη μηχανική ή κάθε άλλο σχετικό κλάδο.

Αν έχετε αυτά τα προσόντα, είστε το κατάλληλο πρόσωπο για μας!

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 18 Μαρτίου 2021.