Inšpektori jadrovej bezpečnosti

Domovská stránka > Inšpektori jadrovej bezpečnosti

Máte skúsenosti v oblasti jadrových technológií? Chceli by ste odštartovať medzinárodnú kariéru v multikultúrnom a rozmanitom kolektíve? Ak áno, čítajte ďalej.

Európska komisia (EK) hľadá expertov s odbornou praxou získanou v jadrovom priemysle, v stredisku jadrového výskumu, prípadne vo vnútroštátnom alebo v medzinárodnom verejnoprávnom subjekte. Prijatí inšpektori jadrovej bezpečnosti (platová trieda AST 3) budú pracovať najmä na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre energetiku (GR ENER) v Luxemburgu.

Hlavnou náplňou vašej práce bude kontrolovať presnosť vyhlásení a správ prevádzkovateľov jadrových zariadení, vykonávať fyzické kontroly jadrových materiálov a vypracúvať správy o ich zisteniach. Budete takisto zodpovedať za komunikáciu s prevádzkovateľmi, národnými partnermi a medzinárodnými organizáciami. Možno sa budete zapájať aj do vývoja, inštalácie a údržby ochranných zariadení.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. 

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej osobitnej stránke.

Máte potrebné predpoklady?

Prihlášku si môžete podať, ak ste občanom EÚ so znalosťou aspoň dvoch jazykov EÚ: s vynikajúcou znalosťou prvého jazyka (jeden z úradných jazykov EÚ) a uspokojivou znalosťou druhého jazyka (angličtina alebo francúzština).

Okrem toho musíte mať tieto kvalifikácie a pracovné skúsenosti:

  • postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom buď v technickom odbore (napr. inžinierstvo, priemyselné inžinierstvo, elektromechanika), alebo v oblasti prírodných alebo aplikovaných vied (napr. jadrová fyzika, jadrová chémia, radiačná ochrana, rádiobiológia, fyzika, chémia), a následná minimálne trojročná odborná prax, z toho minimálne dvojročná odborná prax súvisiaca s jadrovou fyzikou, jadrovou chémiou, radiačnou ochranou, rádiobiológiou, fyzikou, chémiou, inžinierstvom alebo inou relevantnou disciplínou

alebo

  • všeobecné alebo technické sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni, a následná minimálne šesťročná odborná prax v príslušnom odbore, z toho minimálne dvojročná odborná prax súvisiaca s jadrovou fyzikou, jadrovou chémiou, radiačnou ochranou, rádiobiológiou, fyzikou, chémiou, inžinierstvom alebo inou relevantnou disciplínou.

Ak sa tento profil zhoduje s vašim profilom, ste práve tým, koho hľadáme!

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na našej stránke na podávanie prihlášok.

 

Prihlášky je možné podávať od 18. marca 2021.