Υπεύθυνοι υποστήριξης έργων και δραστηριοτήτων

Αρχική σελίδα > Υπεύθυνοι υποστήριξης έργων και δραστηριοτήτων

Ο Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με έδρα στην Πολωνία, επιθυμεί να καταρτίσει εφεδρικό κατάλογο 300 υποψηφίων που θα μπορούσαν να προσληφθούν ως υπεύθυνοι υποστήριξης έργων και δραστηριοτήτων (βοηθοί). Ο οργανισμός διασφαλίζει, από κοινού με τα κράτη μέλη, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης.

Οι προσληφθέντες θα αναλάβουν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων στους τομείς της διοίκησης, των ανθρώπινων πόρων, των νομικών υποθέσεων, του προϋπολογισμού και των οικονομικών, των ΤΠΕ και της επικοινωνίας. Στα κύρια καθήκοντά τους συγκαταλέγονται η υποστήριξη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης έργων, η κατάρτιση και η παρακολούθηση προϋπολογισμών και χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων. Συγκαταλέγονται επίσης η παρακολούθηση συμβάσεων και πληρωμών καθώς και η συμμετοχή στη σύνταξη εκθέσεων που καταρτίζονται για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση γνώσεων, την ενίσχυση δεξιοτήτων και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Μη χάσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 21 Νοεμβρίου!

 

Διαθέτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις;

Πρέπει να είστε υπήκοος ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή του χώρου Σένγκεν και να γνωρίζετε τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα αγγλικά.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχετε πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθούμενο από τουλάχιστον 9ετή επαγγελματική εμπειρία με καθεστώς πλήρους απασχόλησης Ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ακολουθούμενο από τουλάχιστον 12ετή επαγγελματική εμπειρία με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού με ημερομηνία δημοσίευσης την 21η Νοεμβρίου 2019.