Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές

Αρχική σελίδα > Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές

Θα θέλατε να ακολουθήσετε σταδιοδρομία στον γλωσσικό τομέα; Διαθέτετε εκφραστική ευχέρεια; Οι γνώσεις σας γραμματικής είναι άριστες; Τότε ετοιμαστείτε να αξιοποιήσετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες σ’ ένα διεθνές περιβάλλον.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο αναζητούν να προσλάβουν διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικούς επιμελητές στην ελληνική, ισπανική, εσθονική, ιρλανδική, ιταλική και πορτογαλική γλώσσα (βαθμός AST 3) στις γλωσσικές τους υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο.

Εάν προσληφθείτε, τα καθήκοντά σας θα περιλαμβάνουν διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων, επαλήθευση της συνέπειας μεταφρασμένων κειμένων με τη γλώσσα του πρωτοτύπου, προετοιμασία και έλεγχο δοκιμίων προς δημοσίευση σε διάφορους μορφότυπους και μέσα, καθώς και προετοιμασία χειρογράφων, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, από άποψη ορθογραφίας, γραμματικής και σύνταξης. Θα επαληθεύετε επίσης τη συνοχή και την ομοιομορφία των κειμένων, καθώς και την τήρηση των συμβατικών και υφολογικών κανόνων, και παράλληλα θα συμμετέχετε σε ορολογικές εργασίες και στη διαδικασία ελέγχου της ποιότητας μεταφράσεων εγγράφων.

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Οι πολυπολιτισμικές, διεθνείς και πολύμορφες ομάδες που απαρτίζουν τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται μεταξύ τους για να βελτιώσουν τη ζωή 450 περίπου εκατομμυρίων πολιτών στην ΕΕ και αλλού.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Εάν είστε πολίτης της ΕΕ και γνωρίζετε τουλάχιστον δύο γλώσσες της ΕΕ: άπταιστη γνώση της γλώσσας 1 (γλώσσα του διαγωνισμού) και ικανοποιητική γνώση της γλώσσας 2 (αγγλικά ή γαλλικά), είστε το κατάλληλο πρόσωπο!

Πρέπει επίσης να έχετε ολοκληρώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο και ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων. Εναλλακτικά, πρέπει να έχετε ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία έξι ετών - τρία εκ των οποίων σε τομέα άμεσα σχετιζόμενο με τη φύση των καθηκόντων.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 18 Φεβρουαρίου.