Korrektorid/keeletoimetajad

Avaleht > Korrektorid/keeletoimetajad

Kas soovite töötada keeltega? Kas olete osav keelekasutaja? Kas olete grammatikas tugev? Kui jah, siis olge valmis kasutama oma suurepärast keeleoskust rahvusvahelises keskkonnas.

Euroopa Parlament ja Euroopa Kohus soovivad oma Luxembourgis asuvatesse keeletalitustesse võtta tööle kreeka, hispaania, eesti, iiri, itaalia ja portugali keele korrektoreid/keeletoimetajaid (AST 3 tegevusüksus).

Tööle võetud korrektorite/keeletoimetajate ametiülesanded hõlmavad käsikirjade korrektuuri, tõlgitud tekstide originaalkeele tekstidele vastavuse kontrollimist, korrektuurpoognate ettevalmistamist ja kontrollimist enne nende avaldamist mitmesugustes vormingutes ja meediumides ning elektrooniliste või paberkandjal käsikirjade ettevalmistamist (õigekirja-, grammatika- ja süntaksikontroll). Korrektorid/keeletoimetajad kontrollivad ka tekstide sidusust, ühtsust ja vastavust stiilikokkulepetele ja -reeglitele ning osalevad terminoloogiatöös ja dokumentide tõlgete kvaliteedi kontrollis.

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Institutsioonide mitmekultuurilised, rahvusvahelised ja mitmekesised meeskonnad teevad tööd ligikaudu 450 miljoni kodaniku heaks ELis ja kaugemal.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikutestide ja -katsete jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kui olete ELi kodanik ja oskate vähemalt kahte ELi keelt – suurepäraselt 1. keelt (konkursi keel) ja rahuldaval tasemel 2. keelt (inglise või prantsuse keel) –, siis esitage kandideerimisavaldus!

Teil peab olema lõputunnistusega tõendatud keskharidusjärgne haridus ning selle omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus ametiülesannetega otseselt seotud valdkonnas või lõputunnistusega tõendatud keskharidus, mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust, ning keskhariduse omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane erialane töökogemus, millest vähemalt kolm aastat ametiülesannetega otseselt seotud valdkonnas.

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 18. veebruarist.