Profléitheoir/eagarthóirí teanga

Etusivu > Profléitheoir/eagarthóirí teanga

An bhfuil gairm sa teangeolaíocht á lorg agat? An bhfuil bua na bhfocal agat? An bhfuil sárchaighdeán gramadaí agat? Más amhlaidh, bí réidh le do scileanna láidre teanga a úsáid i dtimpeallacht idirnáisiúnta.

Parlaimint na hEorpa agus an Chúirt Bhreithiúnais ag féachaint le profléitheoirí/eagarthóirí teanga Gréigise, Spáinnise, Eastóinise, Gaeilge, Iodáilise agus Portaingéilise (grád AST 3) a earcú ina gcuid seirbhísí teanga i Lucsamburg.

Má earcaítear thú, ar na cúraimí a bheidh ort tá téacsanna a phrofléamh, téacsanna a aistríodh a sheiceáil, i leith a chomhsheasmhaí atá siad leis an leagan sa bhunteanga, profaí a ullmhú agus a sheiceáil i gcomhair a bhfoilsithe i bhformáidí éagsúla agus i meáin éagsúla agus doiciméid a ullmhú i bhformáid leictreonach nó ar páipéar agus cúram a dhéanamh de na doiciméid sin i dtéarmaí an litrithe, na gramadaí agus na comhréire. Beidh ort téacsanna a sheiceáil freisin ó thaobh comhsheasmhachta agus aonfhoirmeachta de, a sheiceáil an gcomhlíonann na téacsanna na gnáis agus na rialacha stíle, agus páirt a ghlacadh in obair théarmaíochta agus sa phróiseas rialaithe cáilíochta ar aistriúcháin ar dhoiciméid.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Na foirne ilchultúrtha idirnáisiúnta ilchineálacha a bhíonn ag obair in institiúidí an Aontais, bíonn siad ag obair ar son tuairim agus 450 milliún saoránach den Aontas agus tuilleadh nach iad.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall beartas comhdheiseanna a chur i bhfeidhm, caitheamh le gach iarrthóir san aon slí amháin agus an rochtain chéanna ar dheiseanna a thabhairt dóibh ar fad. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Más saoránach den Aontas Eorpach thú agus eolas agat ar 2 cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh: sáreolas agat ar theanga 1 (teanga an chomórtais) agus eolas sásúil ar theanga 2 (Béarla nó Fraincis) ansin is tú an duine atá á lorg againn!

Cuimhnigh nach mór duit leibhéal oideachais iar-mheánscoile a bheith críochnaithe agat ar baineadh dioplóma amach dá bharr agus 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin i réimse a bhaineann go díreach le dualgais an phoist. Ina éagmais sin, ní mór oideachas meánscoile a bheith agat agus dioplóma bainte amach dá bharr, lenar féidir leanúint ar aghaidh go dtí an t-oideachas iar-mheánscoile, agus 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin agus ní mór 3 bliana acu a bheith caite i réimse a bhaineann go díreach le dualgais an phoist.

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais le fáil san fhógra comórtais ar an leathanach iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 18 Feabhra.