Korektori/jazykoví redaktori

Domovská stránka > Korektori/jazykoví redaktori

Chcete sa venovať práci s jazykom? Viete dobre narábať so slovami? Máte bezchybnú gramatiku? V tom prípade neváhajte uplatniť svoje vynikajúce jazykové zručnosti v medzinárodnom prostredí.

Európsky parlament a Súdny dvor prijímajú do svojich prekladateľských oddelení v Luxemburgu estónskych, gréckych, írskych, portugalských, španielskych a talianskych korektorov/jazykových redaktorov (platová trieda AST 3).

V prípade prijatia do zamestnania bude vaša práca zahŕňať korektúru rukopisov, kontrolu súladu preložených textov s jazykom originálu, prípravu a kontrolu korektúr na uverejnenie v rôznych formátoch a médiách a prípravu rukopisov v elektronickej alebo papierovej podobe z hľadiska pravopisu, gramatiky a syntaxe. Takisto budete kontrolovať texty, či sú koherentné, jednotné a v súlade so štylistickými zásadami a pravidlami, a zúčastňovať sa na terminologickej práci a na procese kontroly kvality prekladu dokumentov.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Multikultúrne, medzinárodné a rôznorodé kolektívy, ktoré sú základom inštitúcií EÚ, pracujú spoločne v prospech približne 450 miliónov občanov v EÚ aj za jej hranicami.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej stránke.

 

Máte potrebné predpoklady?

Ak ste občanom EÚ a máte vynikajúcu znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ, pričom ovládanie prvého jazyka (jeden z 24 úradných jazykov EÚ) je na výbornej úrovni a ovládanie druhého jazyka (angličtina alebo francúzština) na uspokojivej úrovni, potom ste ten, koho hľadáme.

Nezabudnite že musíte mať ukončené postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom a následnú minimálne trojročnú odbornú prax v oblasti priamo súvisiacej s náplňou práce. Druhou možnosťou je ukončené sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom a následná minimálne šesťročná odborná prax, pričom najmenej tri roky musí byť v oblasti priamo súvisiacej s náplňou práce.

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na našej stránke na podávanie prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 18. februára.