Rezerves saraksti un līgumdarbinieku atlases procedūrās izveidotie saraksti

Rezerves sarakstu spēkā esamība

Ir pagarināts derīguma termiņš vairākiem rezerves sarakstiem, kas izveidoti EPSO rīkoto konkursu rezultātā.

Šeit ir jaunākā informācija par visiem aktīvajiem rezerves sarakstiem. Šo sarakstu termiņu nākotnē var pagarināt.

 

Rezerves sarakstu derīguma termiņa nepagarināšana

Tā kā vairāku citu rezerves sarakstu derīguma termiņš ir pagarināts vairākkārt, iecēlējinstitūcija, vienojoties ar visām ES iestādēm, ir nolēmusi vairs nepagarināt:

 

Līgumdarbinieku atlases procedūrās izveidoto sarakstu spēkā esamība

Ir pagarināts spēkā esamības termiņš vairākiem EPSO rīkotās līgumdarbinieku atlases procedūrās izveidotiem sarakstiem.

Šeit ir jaunākā informācija par visiem aktīvajiem sarakstiem. Šo sarakstu termiņu nākotnē var pagarināt.