Ειδικοί στην επιστημονική έρευνα

Διαθέτετε ικανότητες και είστε ειδικός στην επιστημονική έρευνα; Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ) αναζητά ικανούς υπαλλήλους για να εργαστούν κυρίως στη Σεβίλλη, το Πέτεν, την Ίσπρα, το Γέελ και την Καρλσρούη.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών λειτουργεί σε στενή σχέση με τη διαδικασία εκπόνησης πολιτικής εξυπηρετώντας το κοινό συμφέρον των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά παράλληλα διατηρεί την ανεξαρτησία του έναντι ειδικών συμφερόντων.

Ως ειδικός στην επιστημονική έρευνα θα παρέχετε εξατομικευμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη κατά τις διαδικασίες χάραξης, ανάπτυξης, εφαρμογής και παρακολούθησης των πολιτικών της ΕΕ.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Μην χάσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 21 Φεβρουαρίου!

 

Διαθέτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις;

Πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και να γνωρίζετε άριστα μια από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και σε ικανοποιητικό βαθμό αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά.

Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 4ετούς τουλάχιστον διάρκειας σε συναφή επιστημονικό τομέα, το οποίο θα ακολουθείται από 6ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σχετική με τη φύση των καθηκόντων, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας σε συναφή επιστημονικό τομέα, το οποίο θα ακολουθείται από 7ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.

 

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος