Γραμματείς

Αρχική σελίδα > Γραμματείς
Picture showing a woman and a man talking in front of a computer

Αναζητάτε μια ξεχωριστή καριέρα γραμματειακών καθηκόντων; Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναζητούν πολύγλωσσους και πολυδύναμους γραμματείς (SC1/SC2) για την εκτέλεση διαφόρων γραμματειακών καθηκόντων εντός των διάφορων υπηρεσιών.

Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να εργαστείτε σε ένα δυναμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, σε υπηρεσίες όλων των ευρωπαϊκών οργάνων, όπου σας παρέχονται πολυάριθμες δυνατότητες να βελτιώσετε και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας καθ΄ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας

Ως γραμματέας, θα αναλαμβάνετε την προετοιμασία, τη διαχείριση και την ολοκλήρωση εγγράφων και φακέλων, τη διοργάνωση και τον συντονισμό δραστηριοτήτων της διοικητικής μονάδας και/ή της γενικής διεύθυνσης (συνεδριάσεις, επίσημες αποστολές) καθώς και την αναζήτηση, τη συγκέντρωση και τη διάδοση πληροφοριών (επικαιροποίηση βάσεων δεδομένων, φακέλων).

Ως εργοδότης, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση γνώσεων, την ενίσχυση δεξιοτήτων και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Εάν είστε πολίτης της ΕΕ και γνωρίζετε τουλάχιστον 2 γλωσσών της ΕΕ: άπταιστη γνώση της γλώσσας 1 (μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ) και πολύ καλή γνώση της γλώσσας 2 (αγγλικά ή γαλλικά) , είστε το κατάλληλο πρόσωπο!

Σημειώστε ότι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιημένες με πτυχίο που παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή στην επαγγελματική κατάρτιση, και μετά τις σπουδές να ακολουθεί τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική εμπειρία σε γραμματειακά καθήκοντα (για τον βαθμό SC1). Για να υποβάλετε υποψηφιότητα για υψηλότερη θέση (βαθμός SC2) θα χρειαστεί να διαθέτετε τουλάχιστον 7ετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.  

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις, διαβάστε την προκήρυξη του διαγωνισμού στην σελίδα υποβολής αίτησης παρακάτω.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 25 Ιουνίου 2020.