Turvaspetsialistid

Avaleht > Turvaspetsialistid
Security Guard Listening To Earpiece Against Airplane

Kas olete motiveeritud turvaspetsialist? Kas omate juurdepääsuluba salastatud dokumentidele või olete valmis läbima asjaomase julgeolekukontrolli? ELi institutsioonid otsivad ametnikke ja assistente turvatoimingute, tehnilise turvalisuse ning teabe ja dokumentide turvalisuse valdkonnas.

Turvaametniku peamine ülesanne on tagada isikute, hoonete ning tundliku ja salastatud teabe turvalisus. Samuti tuleb koordineerida meeskonna- ja projektitööd.

Turvaassistent osutab abi isikute, vara ning tundliku ja salastatud teabe kaitsega seotud operatiivsetes küsimustes.

Mõlema ametikoha puhul võib osutuda vajalikuks ametiülesannete täitmine rotatsiooni korras väljaspool tavapärast tööaega vastavalt eri institutsioonide konkreetsetele vajadustele. Samuti võidakse nõuda valvekohustuste täitmist.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta leiate meie veebilehelt.

Ärge laske suurepärast karjäärivõimalust käest – registreerimine algab 24. jaanuaril 2019!

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Peate olema ELi kodanik ja oskama vähemalt kahte ELi ametlikku keelt, millest üks peab olema kas inglise või prantsuse keel.

Turvaametniku ametikohale kandideerimiseks on vaja vähemalt nelja-aastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendavat diplomit ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastast asjaomaste ametiülesannetega seotud erialast töökogemust turvavaldkonnas, või vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendavat diplomit ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt seitsmeaastast asjakohast erialast töökogemust. Kandideerida saate ka siis, kui Teil on kõrgkooli või mõne sellise avalik-õigusliku asutuse nagu politseiakadeemia, sõjaväeakadeemia või luurekooli väljastatud diplomi või tunnistusega tõendatud samaväärsel tasemel kutsealane koolitus ning sellele järgnenud vähemalt seitsmeaastane asjakohane erialane töökogemus.

Turvaassistendi ametkohale kandideerimiseks on vaja keskharidusjärgse hariduse diplomit ametiülesannetega seotud valdkonnas või kutsealast koolitust, mis vastab Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 5. tasemele, ning sellele järgnenud vähemalt kolmeaastast asjakohast erialast töökogemust. Kandideerida saate ka siis, kui Teil on diplom, mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust, või kui olete läbinud kutsealase koolituse, mis vastab Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 4. tasemele. Mõlemal juhul peab Teil olema seejärel omandatud vähemalt kuueaastane asjakohane erialane töökogemus.

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Arvutipõhised testid

Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener

Hindamiskeskus

Reservnimekiri