Specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa

Home > Specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa
Security Guard Listening To Earpiece Against Airplane

Jesteś specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa? Cechuje Cię wysoka motywacja? Posiadasz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub jesteś gotowy poddać się postępowaniu sprawdzającemu? Instytucje UE poszukują kandydatów na stanowiska administratorów i asystentów do spraw operacji wzmacniania bezpieczeństwa, bezpieczeństwa technicznego oraz bezpieczeństwa informacji i dokumentów.

Głównym zadaniem administratorów będzie zapewnianie bezpieczeństwa osób, budynków oraz informacji szczególnie chronionych i niejawnych. Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą też odpowiadać za koordynowanie zespołów i projektów.

Zadaniem asystentów będzie wspieranie działań operacyjnych związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa osób, mienia oraz informacji szczególnie chronionych i niejawnych.

W zależności od różnych potrzeb poszczególnych instytucji od administratorów i asystentów może być wymagana praca poza zwykłymi godzinami urzędowymi, w systemie rotacyjnym oraz w ramach dyżurów.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie na ten temat.

Nie przegap tej wyjątkowej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia można nadsyłać od 24 stycznia!

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE i znać co najmniej dwa języki urzędowe UE, z których jednym musi być język angielski lub francuski.

Kandydaci na stanowiska administratorów powinni posiadać dyplom ukończenia co najmniej czteroletnich studiów wyższych oraz co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa, zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu i związane z charakterem przyszłych obowiązków, lub dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych oraz co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe adekwatne do stanowiska, zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu. Mogą również zgłaszać się kandydaci, którzy odbyli równoważne szkolenie zawodowe potwierdzone dyplomem lub świadectwem wydanym przez instytucję szkolnictwa wyższego lub instytucję publiczną taką jak akademia policyjna, wojskowa lub wywiadu, oraz posiadają co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa, zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu lub świadectwa i związane z charakterem przyszłych obowiązków.

Od kandydatów na stanowisko asystenta wymagane jest posiadanie dyplomu poświadczającego wykształcenie pomaturalne w dziedzinie związanej z charakterem przyszłych obowiązków bądź też odbycie szkolenia zawodowego odpowiadającego poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa, zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu lub po odbyciu tego szkolenia i związane z charakterem przyszłych obowiązków. Do konkursu mogą się zgłosić również osoby, które posiadają dyplom uprawniający do kształcenia pomaturalnego lub które ukończyły szkolenie zawodowe (odpowiadające poziomowi 4 europejskich ram kwalifikacji). W obu przypadkach kandydaci muszą mieć co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe adekwatne do stanowiska.

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

CTesty komputerowe

Ocena zdolności/Talent screener

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa