Špecialisti v oblasti bezpečnosti

Home > Špecialisti v oblasti bezpečnosti
Security Guard Listening To Earpiece Against Airplane

Ste motivovaný špecialista v oblasti bezpečnosti? Máte bezpečnostnú previerku alebo ste pripravení podstúpiť bezpečnostné vyšetrovanie? Inštitúcie EÚ hľadajú úradníkov a asistentov v oblasti bezpečnostných operácií, technickej bezpečnosti a bezpečnosti informácií a dokumentov.

Hlavnou úlohou úradníka bude zaistiť bezpečnosť osôb, budov, ako aj citlivých a utajovaných informácií. Na tomto poste budete musieť aj koordinovať tímy a projekty.

Ako asistent budete pomáhať pri prípravných akciách týkajúcich sa ochrany osôb, majetku, ako aj citlivých a utajovaných informácií.

Je možné, že úradníci aj asistenti si v rámci rotačného systému budú musieť plniť povinnosti mimo pracovných hodín v závislosti od osobitných požiadaviek rôznych inštitúcií, ako aj povinnosti pohotovostnej služby.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej príslušnej stránke.

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú kariérnu príležitosť – obdobie podávania prihlášok sa začína 24. januára!

 

Máte potrebné predpoklady?

Musíte byť občanom EÚ a vedieť aspoň dva úradné jazyky EÚ, z ktorých jeden musí byť angličtina alebo francúzština.

Ak sa chcete uchádzať o miesto úradníka, musíte mať ukončené minimálne štvorročné vysokoškolské štúdium a aspoň 6 rokov odbornej praxe v oblasti bezpečnosti, ktorá súvisí s príslušnou náplňou práce, prípadne ukončené minimálne trojročné vysokoškolské štúdium a aspoň 7 rokov príslušnej odbornej praxe. Prihlásiť sa môžete aj v prípade, ak máte rovnocennú odbornú prípravu osvedčenú diplomom alebo certifikátom, ktorý vydala inštitúcia vysokoškolského vzdelávania alebo verejná inštitúcia, ako napríklad policajná, vojenská alebo spravodajská akadémia, a následnú minimálne sedemročnú relevantnú odbornú prax.

Na pozíciu asistenta sa vyžaduje ukončené postsekundárne vzdelanie súvisiace s náplňou práce alebo odborná príprava zodpovedajúca úrovni 5 európskeho kvalifikačného rámca a následná minimálne trojročná príslušná pracovná prax. Môžete sa prihlásiť aj vtedy, ak máte diplom, ktorý umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni, alebo ak ste absolvovali odbornú prípravu (rovnocennú s úrovňou 4 európskeho kvalifikačného rámca) a zároveň ste potom absolvovali aspoň 6 rokov príslušnej pracovnej praxe.

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Počítačové testovanie

Prehľad schopností/Talent screener

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam