Prohlášení o ochraně osobních údajů pro služby kontaktního střediska EPSO pro uchazeče

Úvod > Prohlášení o ochraně osobních údajů pro služby kontaktního střediska EPSO pro uchazeče

Pokud jste uchazečem ve výběrovém řízení EPSO, vezměte prosím na vědomí, že se na vás vztahuje příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů pro daný útvar. 

 

Specifická elektronická služba

Za provozování kontaktního střediska EPSO pro uchazeče je odpovědná paní Minna Vuorio, ředitelka Evropského úřadu pro výběr personálu. Kontaktní středisko EPSO pro uchazeče je informační služba pro občany a uchazeče, která poskytuje přímé, individuální odpovědi na otázky občanů nebo občany odkáže na jiné vhodné zdroje informací či poradenství v otázkách týkajících se výběru zaměstnanců pro orgány a instituce Evropské unie. V případě potřeby jsou občané přesměrováni na úředníka toho orgánu, instituce nebo subjektu EU, který by měl být schopen jejich konkrétní problém vyřešit.
Zpracovávání údajů probíhá na základě rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Evropské komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a Evropského veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002, které vedlo k vytvoření Evropského úřadu pro výběr personálu.

 

Identifikační údaje

Prostřednictvím internetového formuláře jsou shromažďovány tyto údaje:

  • povinná pole – jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, číslo uchazeče (připadá-li v úvahu), upřednostňované jazyky pro komunikaci

  • nepovinné pole – telefonní číslo

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány pouze v rozsahu, který je nutný k tomu, aby vám mohla být zaslána odpověď.

 

Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

K vašim údajům mají přístup pouze úředníci Komise odpovědní za kontaktní středisko EPSO pro uchazeče. Váš dotaz se uloží na serveru Evropské komise, zpracuje se a lze jej také e-mailem přeposlat odborníkovi, který má vyřízení vašeho dotazu na starosti.

V případě dotazů zaslaných přímo KONTAKTNÍMU STŘEDISKU EUROPE DIRECT, je potřeba konzultovat pravidla na ochranu údajů platná specificky pro toto kontaktní středisko.

 

Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich údajů?

V rámci Evropského úřadu pro výběr personálu mají k údajům přístup pouze oprávnění úředníci.
Provádění úkonů na serverech, kde jsou uloženy osobní údaje podléhá bezpečnostním rozhodnutím a předpisům Evropské komise, které stanovil bezpečnostní útvar odpovědný za tento druh serverů a služeb.

 

Jak můžete své údaje ověřit, změnit či smazat?

K údajům uloženým na našem serveru nemáte přímý přístup. Pokud si přejete vymazat své osobní údaje, nebo chcete zjistit, jaké osobní údaje jsou uchovávány, sdělte nám to prosím pomocí tohoto kontaktního formuláře

 

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Veškeré přijaté osobní údaje jsou na našem serveru uloženy, dokud neuplyne příslušná lhůta pro uchovávání údajů, a poté jsou vymazány. Tato lhůta trvá 2 roky a začíná obdržením údajů ze strany úřadu EPSO (týká se občanů, kteří nejsou uchazeči). Pro uchazeče platí lhůty pro uchovávání údajů podle prohlášení o ochraně osobních údajů vztahujícího se na jejich konkrétní výběrové řízení.

 

Kontaktní údaje

Pokud máte dotaz ohledně svých osobních údajů, obraťte se prosím na ředitelku Evropského úřadu pro výběr personálu, paní Minnu Vuoriovou, a to prostřednictvím internetového formuláře.

Pokud se domníváte, že EPSO při zpracování vašich osobních údajů porušilo vaše práva, můžete podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů.