Ειδική δήλωση περί απορρήτου για την υπηρεσία επικοινωνίας της EPSO με τους υποψηφίους

Home > Ειδική δήλωση περί απορρήτου για την υπηρεσία επικοινωνίας της EPSO με τους υποψηφίους

Για τους υποψηφίους σε μια διαδικασία επιλογής της EPSO ισχύει η ειδική δήλωση περί απορρήτου της εν λόγω υπηρεσίας

 

Η διαδικτυακή υπηρεσία

Η υπηρεσία επικοινωνίας της EPSO με τους υποψηφίους λειτουργεί υπό τον κ. Gilles Guillard, ο οποίος ασκεί χρέη διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού. Η υπηρεσία επικοινωνίας της EPSO με τους υποψηφίους είναι μια υπηρεσία παροχής πληροφοριών σε πολίτες και υποψηφίους, η οποία δίνει άμεσες και εξατομικευμένες απαντήσεις ή/και παραπέμπει τους πολίτες σε άλλες σχετικές πηγές παροχής πληροφοριών ή συμβουλών για θέματα που σχετίζονται με την επιλογή προσωπικού για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι πολίτες παραπέμπονται σε υπάλληλο των οργάνων της ΕΕ ή σε άλλη υπηρεσία που μπορεί να λύσει τις απορίες τους.
Η διαδικασία βασίζεται στην απόφαση αριθ. 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού.

 

Δεδομένα ταυτοποίησης

Τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου:

  • Υποχρεωτικά πεδία: όνομα, επώνυμο, τίτλος, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός υποψηφίου (εφόσον υπάρχει), προτιμώμενες γλώσσες επικοινωνίας·

  • Προαιρετικό πεδίο: αριθμός τηλεφώνου

Σημειώστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να σας αποσταλεί απάντηση.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν και σε ποιον κοινοποιούνται;

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής που εργάζονται στην υπηρεσία επικοινωνίας της EPSO με τους υποψηφίους έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Η ερώτησή σας αποθηκεύεται στον εξυπηρετητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβάλλεται σε επεξεργασία και ενδεχομένως διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον εμπειρογνώμονα που είναι αρμόδιος να απαντήσει.

Για ερωτήσεις που αποστέλλετε απευθείας στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ EUROPE DIRECT, ενημερωθείτε σχετικά με τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει η συγκεκριμένη υπηρεσία.

 

Πώς προστατεύουμε και φυλάσσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν;

Εντός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι.
Η λειτουργία των εξυπηρετητών στους οποίους αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα βασίζεται στις αποφάσεις και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες έχει εκπονήσει η αρμόδια διεύθυνση ασφάλειας για τέτοιου είδους εξυπηρετητές και υπηρεσίες.

 

Πώς μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες που σας αφορούν;

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στον εξυπηρετητή μας. Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή να μάθετε ποια προσωπικά σας δεδομένα έχουν αποθηκευτεί, στείλτε μήνυμα μέσω του σχετικού δελτίου

 

Για πόσο διάστημα φυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε αποθηκεύονται στον εξυπηρετητή μας μέχρις ότου διαγραφούν στο τέλος της ισχύουσας περιόδου φύλαξης. Για όσους δεν είναι υποψήφιοι, η περίοδος αυτή καλύπτει 2 μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία παραλαβής των δεδομένων από την EPSO. Όσον αφορά τους υποψηφίους, πρέπει να ανατρέξουν στην ειδική δήλωση περί απορρήτου του διαγωνισμού/της διαδικασίας επιλογής για να ενημερωθούν σχετικά με την περίοδο φύλαξης.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλατε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Gilles Guillard, ο οποίος ασκεί χρέη διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού δελτίου.

Εάν πιστεύετε ότι η EPSO έχει παραβιάσει τα δικαιώματά σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.