Sainráiteas príobháideachas Sheirbhís Teagmhála EPSO d'Iarrthóirí

Etusivu > Sainráiteas príobháideachas Sheirbhís Teagmhála EPSO d'Iarrthóirí

Más iarrthóir thú ar phróiseas roghnúcháin EPSO, tabhair do d'aire go mbeidh feidhm leis an sainráiteas príobháideachas ábhartha

 

An ríomhsheirbhís shonrach

Is faoi chúram an Rialaitheora, Minna Vuorio, Stiúrthóir na hOifige Eorpaí um Roghnú Foirne, atá feidhmiú Sheirbhís Teagmhála EPSO d'Iarrthóirí. Seirbhís faisnéise le haghaidh saoránach agus iarrthóirí is ea Seirbhís Teagmhála EPSO d'Iarrthóirí, agus cuireann sí freagraí díreacha pearsanta ar fáil agus/nó treoraíonn sí saoránaigh chuig foinsí faisnéise ábhartha eile nó tugann sí comhairle maidir le ceisteanna a bhaineann le roghnú foirne d'institiúidí an Aontais Eorpaigh. Nuair is cuí, cuirtear saoránaigh ar aghaidh chuig oifigeach de chuid institiúidí an Aontais nó chuig comhlacht eile a bheadh in ann na fadhbanna sonracha atá acu a réiteach.
Tá an próiseas bunaithe ar Chinneadh Uimh. 2002/620/CE ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle, ón gCoimisiún Eorpach, ón gCúirt Iniúchóirí, ón gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, ó Choiste na Réigiún agus ón Ombudsman Eorpach an 25 Meitheamh 2002 arbh é an toradh air bunú na hOifige Eorpaí um Roghnú Foirne.

 

Sonraí aitheantais

Bailítear na sonraí pearsanta seo a leanas tríd an bhfoirm teagmhála:

  • Réimsí éigeantacha: céadainm, sloinne, teideal, seoladh ríomhphoist, uimhir iarrthóra (nuair is infheidhme), rogha teangacha don chumarsáid;

  • Réimse roghnach: uimhir fóin.

Ní dhéantar do shonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil ach a mhéid is gá chun gur féidir freagra a thabhairt ort.

 

Cé na daoine a mbeidh rochtain acu ar mo shonraí agus cé dóibh a nochtfar iad?

Bíonn rochtain ar do shonraí ag oifigigh an Choimisiúin atá i bhfeighil Sheirbhís Teagmhála EPSO d'Iarrthóirí. Déantar na fiosrúcháin a stóráil ar fhreastalaí an Choimisiúin Eorpaigh, próiseáiltear iad agus d'fhéadfadh sé go gcuirfí ar aghaidh ar ríomhphost iad chuig an saineolaí a bhfuil sé de chúram air freagra a thabhairt ar d'fhiosrúchán.

I gcás ceisteanna a sheoltar go díreach chuig Ionad Teagmhála Europe Direct, féach na rialacha um chosaint sonraí a bhaineann go sonrach leis an tseirbhís sin.

 

An chaoi a gcosnaímid do chuid sonraí

Laistigh den Oifig Eorpach um Roghnú Foirne, is iad oifigigh ainmnithe amháin is féidir do shonraí a rochtain.
Cloíonn oibríochtaí na bhfreastalaithe ar a bhfuil na sonraí pearsanta stóráilte le cinntí agus le forálacha slándála an Choimisiúin atá leagtha síos ag an Stiúrthóireacht Slándála le haghaidh na gcineálacha sin freastalaithe agus seirbhísí.

 

An chaoi le faisnéis a sheiceáil, a mhodhnú nó a scriosadh

Níl aon rochtain dhíreach agat ar an bhfaisnéis atá stóráilte ar ár bhfreastalaí. Más mian leat do shonraí pearsanta a athrú nó a scriosadh, nó a fháil amach cé na sonraí pearsanta atá stóráilte ar do shon, cuir teachtaireacht chugainn tríd an bhfoirm teagmhála

 

Cá fhad a choinnítear na sonraí?

Stóráiltear na sonraí pearsanta ar fad ar ár bhfreastalaí go dtí go scriostar iad ag deireadh na tréimhse coinneála is infheidhme. Tréimhse 2 bhliain ón lá a fhaigheann EPSO na sonraí atá i gceist i gcás saoránaigh nach iarrthóirí iad. Más iarrthóir thú, breathnaigh ar an sainráiteas príobháideachais a bhaineann go sonrach le do chomórtas/do phróiseas roghnúcháin chun eolas a fháil faoi na tréimhsí coinneála ábhartha.

 

Sonraí teagmhála

Má tá ceisteanna nó iarrataí agat i dtaobh na sonraí pearsanta a chuir tú isteach, déan teagmháil leis an Rialaitheoir, Minna Vuorio, ar an bhfoirm teagmhála.

Más dóigh leat go ndearna EPSO sárú ar do chearta nuair a bhí do chuid sonraí pearsanta á bpróiseáil, féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.