Oświadczenie o polityce ochrony prywatności stosowanej przez Dział Kontaktów z Kandydatami urzędu EPSO

Strona główna > Oświadczenie o polityce ochrony prywatności stosowanej przez Dział Kontaktów z Kandydatami urzędu EPSO

Kandydaci biorący udział w procedurach naboru prowadzonych przez EPSO proszeni są o zapoznanie się z odpowiednim oświadczeniem o ochronie prywatności

 

Usługi online

Nadzór nad Działem Kontaktów z Kandydatami urzędu EPSO sprawuje dyrektor Europejskiego Urzędu Doboru Kadr Minna Vuorio pełniąca funkcję inspektora ochrony danych. Dział Kontaktów z Kandydatami urzędu EPSO to serwis informacyjny, który udziela zainteresowanym osobom i kandydatom bezpośrednich, indywidualnych odpowiedzi bądź wskazuje im inne adekwatne źródła informacji lub porad w kwestiach dotyczących naboru pracowników do instytucji Unii Europejskiej. W stosownych przypadkach osoby te są kierowane do odpowiedniego urzędnika instytucji UE lub innych organów, które powinny być w stanie rozwiązać ich problem.
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami decyzji nr 2002/620/WE Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiającej Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich.

 

Dane dotyczące tożsamości

Za pośrednictwem formularza online gromadzone są następujące dane osobowe:

  • pola obowiązkowe: imię, nazwisko, preferowany zwrot grzecznościowy, adres e-mail, numer kandydata (o ile dotyczy), preferowane języki do komunikacji

  • pole nieobowiązkowe: numer telefonu.

Dane osobowe kandydatów są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wysłania im odpowiedzi.

 

Kto ma dostęp do danych kandydata i komu są one ujawniane?

Dostęp do danych mają urzędnicy Komisji odpowiedzialni za Dział Kontaktów z Kandydatami urzędu EPSO. Pytania kandydatów są przechowywane na serwerze Komisji Europejskiej, podlegają przetwarzaniu, mogą też zostać przesłane e-mailem do eksperta odpowiedzialnego za udzielenie na nie odpowiedzi.

W przypadku pytań wysłanych bezpośrednio do serwisu informacyjnego EUROPE DIRECT obowiązują zasady ochrony danych stosowane przez ten serwis.

 

W jaki sposób chronione są dane?

Wewnątrz Europejskiego Urzędu Doboru Kadr do danych mają dostęp wyłącznie wyznaczeni urzędnicy.
Serwery, na których przechowywane są dane osobowe, działają zgodnie z decyzjami i przepisami Komisji w dziedzinie bezpieczeństwa, ustanowionymi przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa na potrzeby tego rodzaju serwerów i usług.

 

Jak można sprawdzić, zmienić lub usunąć swoje dane?

Kandydaci nie mają bezpośredniego dostępu do danych przechowywanych na naszym serwerze. Mogą oni zwrócić się do nas o usunięcie ich danych osobowych lub o sprawdzenie, które ich dane zostały zapisane, za pośrednictwem formularza do kontaktu.  

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Wszystkie zgromadzone dane osobowe przechowujemy na naszym serwerze do momentu upływu obowiązującego okresu przechowywania danych (są one wtedy usuwane). Termin ten wynosi dwa lata, licząc od dnia otrzymania przez EPSO danych od osób, które nie są kandydatami. Kandydaci natomiast znajdą informację o tym, przez jaki okres przechowywane są ich dane, w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym ich konkursu lub procedury naboru.

 

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań na temat zgromadzonych danych prosimy kontaktować się z dyrektor Europejskiego Urzędu Doboru Kadr Minną Vuorio, pełniącą funkcję inspektora ochrony danych, za pomocą formularza online.

Osoby, które uważają, że podczas przetwarzania danych osobowych EPSO naruszyło ich prawa, mogą wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.