Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre kontaktnú službu EPSO pre uchádzačov

Domovská stránka > Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre kontaktnú službu EPSO pre uchádzačov

Upozorňujeme, že ak ste uchádzačom vo výberovom konaní EPSO, uplatňuje sa osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Osobitná elektronická služba

Fungovanie kontaktnej služby EPSO pre uchádzačov patrí do pôsobnosti prevádzkovateľky, pani Minny Vuoriovej, riaditeľky Európskeho úradu pre výber pracovníkov. Kontaktná služba EPSO pre uchádzačov je informačná služba pre občanov a uchádzačov, ktorá poskytuje priame, personalizované odpovede a/alebo odkazuje občanov na iné zdroje informácií alebo poradenstva v otázkach týkajúcich sa výberu pracovníkov pre inštitúcie Európskej únie. V prípade potreby odkáže občanov na úradníkov inštitúcií EÚ alebo iného orgánu, ktorí by im mali pomôcť vyriešiť ich konkrétny problém.
Spracovanie týchto údajov sa uskutočňuje na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a Európskeho ombudsmana č. 2002/620/ES z 25. júla 2002 o založení Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev.

 

Identifikačné údaje

Prostredníctvom online formulára sa zhromažďujú tieto osobné údaje:

  • povinné polia: meno, priezvisko, oslovenie, e-mailová adresa, číslo uchádzača (ak sa uplatňuje), uprednostňované jazyky komunikácie,

  • nepovinné pole: telefónne číslo.

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje sa zhromažďujú a ďalej spracúvajú len v rozsahu potrebnom na poskytnutie odpovede na vašu otázku.

 

Kto má prístup k vašim údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim údajom majú úradníci Komisie poverení fungovaním kontaktnej služby EPSO pre uchádzačov. Vaša žiadosť o informácie sa uchová na serveri Európskej komisie, spracuje sa a môže byť preposlaná e-mailom príslušnému odborníkovi na účely prípravy odpovede.

V súvislosti s otázkami zaslanými priamo kontaktnému centru EUROPE DIRECT si prečítajte osobitné pravidlá ochrany údajov tohto centra.

 

Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje?

V rámci Európskeho úradu pre výber pracovníkov môžu k údajom pristupovať len poverení úradníci.
Prevádzka serverov, na ktorých sú uložené osobné údaje, sa riadi rozhodnutiami Európskej komisie v oblasti bezpečnosti a predpismi, ktoré pre tento druh serverov a služieb vypracovalo riaditeľstvo pre bezpečnosť.

 

Ako môžete overiť, upraviť alebo vymazať svoje údaje?

K uloženým údajom nemáte priamy prístup. Ak si želáte vymazať svoje osobné údaje alebo chcete zistiť, ktoré osobné údaje o vás uchovávame, napíšte nám prostredníctvom formulára

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Všetky získané osobné údaje sa na našom serveri uchovávajú do ich vymazania po uplynutí príslušného obdobia uchovávania. Toto obdobie je 2 roky od získania údajov úradom EPSO v prípade občanov, ktorí nie sú uchádzačmi. Ak ste uchádzačom, informácie o príslušných obdobiach uchovávania nájdete v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov pre vaše výberové konanie.

 

Kontaktné informácie

V prípade otázok alebo žiadostí týkajúcich sa osobných údajov, ktoré ste poskytli, kontaktujte prevádzkovateľku, pani Minnu Vuoriovú, riaditeľku Európskeho úradu pre výber pracovníkov, prostredníctvom online formulára.

Ak sa domnievate, že úrad EPSO pri spracovaní vašich osobných údajov porušil vaše práva, môžete podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.