Ειδικοί στο δίκαιο και στα οικονομικά

Αρχική σελίδα > Ειδικοί στο δίκαιο και στα οικονομικά

Είστε ταλαντούχος ειδικός στο δίκαιο ή στα οικονομικά; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητεί αυτή τη στιγμή ειδικούς (AD 7) στους ακόλουθους τομείς:

  1. Δίκαιο ανταγωνισμού
  2. Χρηματοπιστωτικό δίκαιο
  3. Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
  4. Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και
  5. Προστασία των κερμάτων ευρώ από την κιβδηλεία.

Για τους τρεις τομείς δικαίου, στα καθήκοντα περιλαμβάνονται η διενέργεια ερευνών αγοράς, η εκπόνηση νομικών και οικονομικών αναλύσεων και η παροχή βοήθειας στη νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή η εκπροσώπησή της, κατά την εκδίκαση διαφορών ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τομέας 1). Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται επίσης η εκπόνηση και η διαπραγμάτευση νομοθετικών πράξεων, ο έλεγχος της συμβατότητας των εθνικών νομοθεσιών με το δίκαιο της ΕΕ (τομέας 2) καθώς και η συμμετοχή στην εκπόνηση της έκθεσης σύγκλισης για τις διαδικασίες εισόδου στη ζώνη του ευρώ και στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ όσον αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (τομέας 3).

Για τους δύο τομείς των οικονομικών, στα καθήκοντα περιλαμβάνονται η παροχή συμβουλών στις υπηρεσίες της Επιτροπής, στα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία του δημοσιονομικού κανονισμού (τομέας 4). Μπορεί να διεξάγετε τεχνικές αναλύσεις ύποπτων κερμάτων, να προετοιμάζετε στοιχεία σχετικά με κίβδηλα κέρματα του ευρώ με σκοπό την επιβολή του νόμου, καθώς και να διευκολύνετε την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία του ευρώ από την απάτη, την παραχάραξη και την κιβδηλεία (τομέας 5).

Ως εργοδότες, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ αποτελούν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και παρέχουν ευρύ φάσμα ευκαιριών για τη διεύρυνση γνώσεων, την ενίσχυση δεξιοτήτων και την επαγγελματική ανέλιξή σας. Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Μην χάσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 6 Ιουνίου!

 

Διαθέτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις;

Πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και να γνωρίζετε άριστα μια από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και σε ικανοποιητικό βαθμό αγγλικά, ή γαλλικά, ή γερμανικά ή ιταλικά.

Επιπλέον, πρέπει να διαθέτετε πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας ακολουθούμενο από επαγγελματική εμπειρία 6-9 ετών στον τομέα σας (ανάλογα με τις σπουδές σας). Θα πρέπει να διαθέτετε πτυχίο νομικής για να υποβάλετε αίτηση για τις κατηγορίες του χρηματοπιστωτικού δικαίου και του δικαίου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού της 6ης Ιουνίου 2019.

 

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος