Specjaliści w dziedzinie prawa i finansów

Strona główna > Specjaliści w dziedzinie prawa i finansów

Jesteś utalentowanym specjalistą w dziedzinie prawa lub finansów? Komisja Europejska poszukuje obecnie specjalistów (AD 7) w następujących dziedzinach:

  1. Prawo konkurencji
  2. Prawo finansowe
  3. Przepisy dotyczące unii gospodarczej i walutowej (UGW)
  4. Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu UE
  5. Ochrona monet euro przed fałszowaniem

Zadania osób zatrudnionych na stanowiskach w trzech pierwszych dziedzinach dotyczących prawa będą obejmować prowadzenie badań rynku, prowadzenie analiz prawnych i gospodarczych oraz wspieranie Służby Prawnej Komisji Europejskiej lub jej reprezentowanie w prowadzeniu postępowań przed sądami Unii Europejskiej (dziedzina 1). W przypadku dziedziny 2. obowiązki będą obejmować sporządzanie projektów aktów prawnych i prowadzenie negocjacji w tym obszarze oraz kontrolę zgodności przepisów krajowych z prawem UE, natomiast w przypadku dziedziny 3. – udział w przygotowywaniu sprawozdania z konwergencji w kontekście procesu przystąpienia do strefy euro oraz udział w negocjacjach dotyczących przystąpienia do UE w zakresie unii gospodarczej i walutowej.

Zadania osób zatrudnionych na stanowiskach w dwóch dziedzinach dotyczących finansów będą obejmować udzielanie wskazówek służbom Komisji, instytucjom UE i organom unijnym w sprawie wdrażania i interpretacji rozporządzenia finansowego (dziedzina 4). W przypadku dziedziny 5. obowiązki będą obejmować m.in. przeprowadzanie technicznej analizy monet budzących wątpliwości co do autentyczności, przygotowywanie danych wywiadowczych dotyczących fałszowania monet euro na użytek organów ścigania oraz ułatwianie wdrażania prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony euro przed oszustwami i fałszowaniem.

Instytucje i agencje UE oferują wspólnotę wiedzy fachowej, dzięki której można się dokształcić, rozwinąć umiejętności i wzbogacić karierę zawodową. Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie interetowej.

Nie przegap wyjątkowej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia można nadsyłać od 6 czerwca!

 

Sprawdź, czy spełniasz wymogi

Kandydaci muszą być obywatelami UE i biegle władać jednym z 24 języków urzędowych UE, a także znać na zadowalającym poziomie język angielski, francuski, niemiecki lub włoski.

Ponadto kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych oraz 6–9 lat doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie (w zależności od wykształcenia kandydata). Kandydaci, którzy zgłaszają swoją kandydaturę w dziedzinie prawa finansowego oraz prawa o unii gospodarczej i walutowej, muszą posiadać dyplom z zakresu prawa.

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie opublikowanym 6 czerwca 2019 r.

 

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

CTesty komputerowe

Ocena zdolności/Talent screener

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa