Špecialisti na právo a financie

Domovská stránka > Špecialisti na právo a financie

Ste talentovaným špecialistom na právo alebo financie? Európska komisia hľadá špecialistov (AD 7) v týchto odboroch:

  1. Právo hospodárskej súťaže
  2. Finančné právo
  3. Právo hospodárskej a menovej únie
  4. Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na rozpočet EÚ
  5. Ochrana euromincí proti falšovaniu

Pokiaľ ide o uvedené tri odbory z oblasti práva, medzi vaše úlohy bude patriť vedenie vyšetrovaní na trhu, vykonávanie právnych a hospodárskych analýz a poskytovanie pomoci právnemu servisu Európskej komisie alebo jeho zastupovanie pri riešení právnych sporov pred súdmi Európskej únie (1. odbor). Do náplne práce patrí aj príprava návrhov právnych predpisov a rokovanie o nich, kontrola súladu vnútroštátnych právnych predpisov s právom EÚ (2. odbor), ako aj účasť na príprave konvergenčnej správy pri procesoch vstupu do eurozóny a na rokovaniach o pristúpení k EÚ vzhľadom na hospodársku a menovú úniu (3. odbor).

Pokiaľ ide o dva uvedené odbory z oblasti finančníctva, úlohy zahŕňajú poskytovanie poradenstva útvarom Komisie, inštitúciám a orgánom EÚ pri vykonávaní a výklade nariadenia o rozpočtových pravidlách (4. odbor). Súčasťou náplne práce môže byť aj vykonávanie technických analýz podozrivých mincí, príprava spravodajských informácií o falzifikátoch euromincí pre orgány presadzovania práva a pomoc s vykonávaním právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany eura proti podvodom a falšovaniu (5. odbor).

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na tejto stránke.

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú kariérnu príležitosť – obdobie podávania prihlášok sa začína 6. júna!

 

Máte potrebné predpoklady?

Musíte byť občanom EÚ a mať dôkladnú znalosť jedného z 24 jazykov EÚ, ako aj uspokojivú znalosť buď anglického, francúzskeho, nemeckého alebo talianskeho jazyka.

Okrem toho potrebujete minimálne 3-ročné vysokoškolské vzdelanie osvedčené diplomom a následnú 6 až 9-ročnú odbornú prax v danom odbore (v závislosti od vášho vzdelania). Na odbory finančné právo a právo hospodárskej a menovej únie potrebujete diplom z práva.

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom 6. júna 2019.

 

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Počítačové testovanie

Prehľad schopností/Talent screener

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam