Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί

Είστε ταλαντούχος νομικός με πτυχίο στο κυπριακό, ελληνικό, ουγγρικό, ιταλικό, λετονικό ή πολωνικό δίκαιο; Τότε ίσως να είστε το πρόσωπο που αναζητά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να εργαστεί στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύει το δίκαιο της ΕΕ και διασφαλίζει ότι αυτό εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Διευθετεί νομικές διαφορές μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και των οργάνων της ΕΕ. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ιδιώτες και οργανισμοί μπορούν επίσης να προσφύγουν ενώπιον του Δικαστηρίου αν κρίνουν ότι ένα όργανο της ΕΕ έχει παραβιάσει τα δικαιώματά τους.

Ως νομικός ειδικευμένος στη νομική έρευνα θα βοηθάτε το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο στη διεκπεραίωση των δικαστικών τους καθηκόντων και στη διάδοση της νομολογίας της ΕΕ. Θα διεξάγετε αναλύσεις της νομολογίας των δικαστηρίων καθώς και προκαταρκτική ανάλυση των νέων υποθέσεων. Θα πραγματοποιείτε επίσης έρευνες στο δίκαιο της ΕΕ, στο εθνικό δίκαιο καθώς και στο συγκριτικό δίκαιο. Επίσης, αν είστε έμπειρος νομικός, θα παρακολουθείτε έργα στον συγκεκριμένο τομέα, θα σχεδιάζετε και θα βελτιώνετε εργαλεία νομικής έρευνας καθώς και εργαλεία διάδοσης του εθνικού δικαίου και του δικαίου της ΕΕ.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

Μην χάσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 7 Μαρτίου 2019!

 

Διαθέτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις;

Πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και να γνωρίζετε άριστα τη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο αποκτήσατε το πτυχίο νομικού, καθώς και σε ικανοποιητικό βαθμό τα γαλλικά.

Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά το δίκαιο της ΕΕ και να διαθέτετε διεξοδικές, εις βάθος και επικαιροποιημένες γνώσεις του εθνικού σας δικαίου καθώς και άριστες δεξιότητες στη νομική έρευνα. Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για τα απαιτούμενα προσόντα.
 

 

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Ενδιάμεση δοκιμασία

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος