Τεχνικοί και προσωπικό υποστήριξης

Αρχική σελίδα > Τεχνικοί και προσωπικό υποστήριξης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Επιτροπή των Περιφερειών αναζητούν τεχνικούς (βαθμός AST 3) και προσωπικό υποστήριξης (βαθμός AST-SC 1).

Προσφέρουμε ευκαιρίες σε εμπειρογνώμονες που ανταποκρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες καθηκόντων. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για δύο διαγωνισμούς, ο ένας εκ των οποίων περιλαμβάνει τρεις τομείς. Μπορείτε να εγγραφείτε μόνο σε έναν τομέα ανά διαγωνισμό.

Διαγωνισμός για τεχνικούς (EPSO/AST/150/21)

Τομέας 1 - Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων: Στα κύρια καθήκοντά σας θα περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός, η παραγγελία και η διαμόρφωση οπτικοακουστικών υποδομών, όπως εγκαταστάσεις συνεδριάσεων και ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, και, αν χρειαστεί, η λειτουργία των υποδομών αυτών και η επίλυση σχετικών προβλημάτων. Οι επιτυχόντες/-ούσες υποψήφιοι/-ες αυτής της κατηγορίας καθηκόντων θα προσληφθούν κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.

Τομέας 2 - Τεχνικοί κτιρίων: Στα κύρια καθήκοντά σας θα περιλαμβάνεται η παροχή βοήθειας στη διαχείριση έργων στους τομείς, μεταξύ άλλων, της κατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων, της διαχείρισης εγκαταστάσεων, της εξειδικευμένης τεχνολογίας, της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβάλλοντος των κτιρίων. Οι επιτυχόντες/-ούσες υποψήφιοι/-ες αυτής της κατηγορίας καθηκόντων θα προσληφθούν κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.

Τομέας 3 - Τεχνικοί εργαστηρίου: Θα έχετε την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται κυρίως από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επιτυχόντες/-ούσες υποψήφιοι/-ες αυτής της κατηγορίας καθηκόντων θα προσληφθούν κυρίως στο Κοινό Κέντρο Ερευνών στην Ίσπρα (Ιταλία), στην Καρλσρούη (Γερμανία), στο Petten (Κάτω Χώρες) και στο Geel (Βέλγιο).

Διαγωνισμός για βοηθούς εργαστηρίου (EPSO/AST-SC/11/21)

Βοηθοί εργαστηρίου: Θα εκτελείτε λειτουργικά καθήκοντα που συνδέονται με τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται κυρίως από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες αυτής της κατηγορίας καθηκόντων θα προσληφθούν κυρίως στο Κοινό Κέντρο Ερευνών στην Ίσπρα (Ιταλία), στην Καρλσρούη (Γερμανία), στο Petten (Κάτω Χώρες) και στο Geel (Βέλγιο).

 

Ως εργοδότες, τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. 

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ και να έχετε άριστη γνώση μίας επίσημης γλώσσας της ΕΕ και επιπλέον ικανοποιητική γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Πρέπει επίσης να πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Τεχνικοί: (Τομέας 1/Τομέας 2/Τομέας 3): πρέπει να έχετε ολοκληρώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα του επιλεγέντος τομέα, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα, ή σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακολουθούμενες από τουλάχιστον εξαετή σχετική επαγγελματική πείρα.
  • Βοηθοί εργαστηρίου: πρέπει να έχετε ολοκληρώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα, ή σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα, ή κατάρτιση τουλάχιστον ενός έτους, η οποία σχετίζεται με τα καθήκοντα, ακολουθούμενη από τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις, τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις δοκιμασίες θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 23 Σεπτεμβρίου.