Teicneoirí agus Oibrithe Tacaíochta

Etusivu > Teicneoirí agus Oibrithe Tacaíochta

an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh, Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, an Chúirt Iniúchóirí agus Coiste na Réigiún ag lorg teicneoirí (grád AST 3) agus oibrithe tacaíochta (grád AST-SC 1).

Tá deiseanna ar fáil do shaineolaithe a bhfuil ceann na próifílí seo acu. Tabhair do d'aire go bhfuil dhá chomórtas i gceist anseo agus go bhfuil trí réimse i gceann acu. Ní féidir iarratas a dhéanamh ach ar aon réimse amháin i ngach comórtas.

An comórtas le haghaidh teicneoirí (EPSO/AST/150/21)

Réimse 1 - Teicneoirí closamhairc agus comhdhála: Ar na príomhcúraimí a bheidh ort tá infreastruchtúir amhail saoráidí cruinnithe agus saoráidí atá dírithe ar chraoladh a dhearadh, a choimisiúnú agus a chumrú agus, más gá, na hinfreastructhtúir sin a oibriú agus fadhbanna a bhaineann leo a réiteach. Is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg den chuid is mó a earcófar na hiarrthóirí a n-éireoidh leo.

Réimse 2: Teicneoirí foirgníochta: Is iad na príomhchúraimí a bheidh ort cuidiú le bainistiú tionscadal i gcás tógáil agus athchóiriú foirgneamh, bainistiú saoráidí, teicneolaíocht speisialaithe, bainistiú fuinnimh agus timpeallachta ar fhoirgnimh, agus cúraimí nach iad. Is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg den chuid is mó a earcófar na hiarrthóirí a n-éireoidh leo.

Réimse 3: Teicneoirí saotharlainne: Beidh an cúram ort suiteálacha teicniúla agus saotharlanna a úsáideann Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin (JRC) a dhearadh, a shuiteáil agus a chothabháil. Is sna JRCanna in Ispra (IT), Karlsruhe (DE), Petten (NL) agus Geel (BE) den chuid is mó a earcófar na hiarrthóirí a n-éireoidh leo.

Comórtas le haghaidh oibrithe tacaíochta saotharlainne (EPSO/AST-SC/11/21)

Oibrithe tacaíochta saotharlainne: Déánfaidh tú cúraimí oibríochtúla a bhaineann le suiteálacha teicniúla agus saotharlanna a úsáideann Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin (JRC) a dhearadh, a bhainistiú agus a chothabháil. Is sna JRCanna in Ispra (IT), Karlsruhe (DE), Petten (NL) agus Geel (BE) den chuid is mó a earcófar na hiarrthóirí a n-éireoidh leo.

 

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. 

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach tiomnaithe faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas cuimsitheach a bheith agat ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh mar aon le heolas sásúil ar an mBéarla nó ar an bhFraincis. Chomh maith leis sin, ní mór duit na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

  • Teicneoirí: Réimse 1/Réimse 2/Réimse 3: ní mór duit oideachas iar-mheánscoile a bheith agat a bhaineann go dlúth le dualgais an réimse a roghnaigh tú agus 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre ábhartha a fuarthas ina dhiaidh sin oideachas meánscoile agus 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre ábhartha a fuarthas ina dhiaidh sin.
  • Oibrithe tacaíochta saotharlainne: ní mór duit oideachas iar-mheánscoile bliana amháin ar a laghad a bheith agat a bhaineann go díreach le dualgais an phoist agus 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre ábhartha a fuarthas ina dhiaidh sin oiliúint bliana amháin ar a laghad agus 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin, agus ní mór an baint a bheith ag an oiliúint agus an taithí oibre sin agus dualgais an phoist.

 

Tá eolas mionsonraithe faoi na riachtanais, faoin nós imeachta maidir le hiarratas a dhéanamh agus faoi na trialacha le fáil ar an bhFógra Comórtais ar na leathanaigh iarratais uainn thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 23 Meán Fómhair amach.