Technicy i pracownicy wsparcia

Strona główna > Technicy i pracownicy wsparcia

Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada UE, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Trybunał Obrachunkowy i Komitet Regionów poszukują techników (grupa zaszeregowania AST 3) i pracowników wsparcia (grupa zaszeregowania AST-SC 1).

Oferujemy możliwości specjalistom w poniższych profilach. Należy pamiętać, że są to dwa konkursy, z których jeden obejmuje trzy dziedziny. Kandydaci mogą wybrać tylko jedną dziedzinę w każdym konkursie.

Konkurs dla techników (EPSO/AST/150/21)

Dziedzina 1 – Technicy konferencyjni i urządzeń audiowizualnych: osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za projektowanie, zamawianie i konfigurację infrastruktury audiowizualnej, takiej jak sprzęt konferencyjny i sprzęt nagraniowo-transmisyjny oraz, w razie potrzeby, za obsługę infrastruktury i rozwiązywanie problemów technicznych. Miejscem pracy laureatów zatrudnionych w następstwie konkursu w tej dziedzinie będą głównie Bruksela i Luksemburg.

Dziedzina 2 – Technicy budowlani: osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne m.in. za wsparcie w zakresie zarządzania projektami w obszarze budowy i remontów budynków, zarządzania obiektami, specjalistycznych technologii oraz zarządzania budynkami pod kątem energii i ochrony środowiska. Miejscem pracy laureatów zatrudnionych w następstwie konkursu w tej dziedzinie będą głównie Bruksela i Luksemburg.

Dziedzina 3 – Technicy infrastruktury laboratoryjnej: osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za projektowanie, instalację i konserwację instalacji technicznych i laboratoriów wykorzystywanych głównie przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej, oraz za zarządzanie tymi instalacjami i laboratoriami. Miejscem pracy laureatów zatrudnionych w następstwie konkursu w tej dziedzinie będą głównie oddziały JRC w Isprze (IT), Karlsruhe (DE), Petten (NL) i Geel (BE).

Konkurs dla pracowników wsparcia technicznego laboratorium (EPSO/AST-SC/11/21)

Pracownicy wsparcia technicznego laboratorium: osoby zatrudnione na tym stanowisku będą wykonywać zadania operacyjne związane z projektowaniem i konserwacją instalacji technicznych i laboratoriów wykorzystywanych głównie przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej oraz z zarządzaniem tymi instalacjami i laboratoriami. Miejscem pracy laureatów zatrudnionych w następstwie konkursu w tej dziedzinie będą głównie oddziały JRC w Isprze (IT), Karlsruhe (DE), Petten (NL) i Geel (BE).

 

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. 

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE i muszą bardzo dobrze znać jeden z języków urzędowych UE oraz dobrze znać język angielski albo francuski. Muszą również spełnić następujące kryteria:

  • Technicy: dziedzina 1/dziedzina 2/dziedzina 3: kandydaci muszą mieć wykształcenie pomaturalne bezpośrednio związane z charakterem obowiązków w wybranej dziedzinie oraz co najmniej 3-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu tego wykształcenia albo wykształcenie średnie oraz co najmniej 6-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu tego wykształcenia.
  • Pracownicy wsparcia technicznego laboratorium: kandydaci muszą mieć co najmniej roczne wykształcenie pomaturalne bezpośrednio związane z charakterem obowiązków albo wykształcenie średnie oraz co najmniej 3-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu tego wykształcenia albo co najmniej roczne szkolenie oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po odbyciu szkolenia, oba związane z charakterem obowiązków.

 

Szczegółowe informacje na temat wymogów, procedury zgłaszania się i testów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 23 września.