Technici a pomocní pracovníci

Domovská stránka > Technici a pomocní pracovníci

Európska komisia , Európsky parlament, Rada EÚ, Európsky súdny dvor, Hospodársky a sociálny výbor, Dvor audítorov a Výbor regiónov hľadajú technikov (platová trieda AST 3) a pomocných pracovníkov (platová trieda AST-SC 1).

Ponúkame príležitosti pre expertov s ktorýmkoľvek z ďalej uvedených profilov. Upozorňujeme, že toto oznámenie sa týka dvoch výberových konaní, z ktorých jedno pokrýva tri odbory. V rámci jedného výberového konania sa môžete prihlásiť len na jeden odbor.

Výberové konanie na technikov (EPSO/AST/150/21)

Odbor 1 – Audiovizuálni a konferenční technici: Medzi vaše hlavné úlohy bude patriť navrhovanie audiovizuálnych infraštruktúr, ako napríklad zariadení používaných počas zasadnutí a audiovizuálnych prenosov, za ich uvádzanie do prevádzky a konfiguráciu a v prípade potreby za prevádzku a opravu uvedených infraštruktúr. Úspešní uchádzači s týmto profilom budú prijímaní najmä v Bruseli a Luxemburgu.

Odbor 2 – Stavební technici: Vašou hlavnou úlohou bude okrem iného pomáhať pri riadení projektov v oblasti výstavby a renovácie budov, správy zariadení, špecializovaných technológií, ako aj energetického a environmentálneho manažérstva budov. Úspešní uchádzači s týmto profilom budú prijímaní najmä v Bruseli a Luxemburgu.

Odbor 3 – Laboratórni technici: Budete zodpovední za projektovanie, inštaláciu a údržbu technických zariadení a laboratórií používaných prevažne Spoločným výskumným centrom Európskej komisie. Úspešní uchádzači s týmto profilom budú prijímaní najmä na pracoviská Spoločného výskumného centra v Ispre (IT), Karlsruhe (DE), Pettene (NL) a Geeli (BE).

Výberové konanie na pomocných laboratórnych pracovníkov (EPSO/AST-SC/11/21)

Pomocní laboratórni pracovníci: Budete vykonávať operačné úlohy v súvislosti s projektovaním, riadením a údržbou technických zariadení a laboratórií používaných prevažne Spoločným výskumným centrom Európskej komisie. Úspešní uchádzači s týmto profilom budú prijímaní najmä na pracoviská Spoločného výskumného centra v Ispre (IT), Karlsruhe (DE), Pettene (NL) a Geeli (BE).

 

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. 

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej stránke.

 

Máte potrebné predpoklady?

Ak sa chcete prihlásiť, musíte byť občanom EÚdôkladne ovládať jeden z úradných jazykov EÚ a okrem toho uspokojivo ovládať anglický alebo francúzsky jazyk. Budete musieť spĺňať aj tieto kritériá:

  • technici: odbor 1/odbor 2/odbor 3: musíte mať postsekundárne vzdelanie priamo súvisiace s náplňou práce vo zvolenom odbore, po ktorom nasledujú aspoň 3 roky relevantnej odbornej praxe alebo sekundárne vzdelanie, po ktorom nasleduje aspoň 6 rokov relevantnej odbornej praxe.
  • pomocní laboratórni pracovníci: musíte mať aspoň 1-ročné postsekundárne vzdelanie priamo súvisiace s náplňou práce alebo sekundárne vzdelanie, po ktorom nasledujú aspoň 3 roky relevantnej odbornej praxe alebo aspoň 1-ročnú odbornú prípravu, po ktorej nasledujú aspoň 3 roky odbornej praxe, pričom odborná príprava i prax musia súvisieť s náplňou práce.

 

Podrobnejšie informácie o požiadavkách, o tom, ako sa prihlásiť, a o testoch nájdete v oznámení o výberovom konaní na našej stránke venovanej postupu podávania prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 23. septembra.