Вид жалба

Начало > Вид жалба

ВИДОВЕ ЖАЛБИ

ЕТАП НА КОНКУРСА

СРЕЩУ КАКВО МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ?

КОЙ Е ВЗЕЛ РЕШЕНИЕТО, КОЕТО ОСПОРВАТЕ?

ПРОЦЕДУРА

УЧАСТНИЦИ (КОЙ ОБРАБОТВА? / КОЙ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ?)

РЕЗУЛТАТ

АНУЛИРАНЕ

Тестове на компютър с въпроси с избор между няколко отговора

Съдържание на тестовете на компютър с въпроси с избор между няколко отговора

Конкурсна комисия (тя одобрява съдържанието на теста)
 

Искането трябва да се изпрати на EPSO в срок от 3 календарни дни от датата на провеждане на тестовете на компютър

Конкурсната комисия прави преразглеждане

/

Решението се взема от конкурсната комисия

При анулиране на въпрос се прави преизчисляване на оценката за останалите въпроси.

ИСКАНЕ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

Допускане

Решение да не бъдете допуснат до конкурса

Конкурсна комисия

Искането трябва да се изпрати на EPSO в срок от 10 календарни дни от датата на публикуване на решението във вашия EPSO профил

Конкурсната комисия прави преразглеждане
/
Решението се взема от конкурсната комисия

При решение за обратно допускане на кандидати те се включват в конкурса на етапа, на който са били изключени.

Подбор по квалификации (Talent Screener)

Решение за определяне на резултата ви от подбора по квалификации

Предварителен тест

Решение за определяне на резултата ви от теста

Център за оценяване

Решение за определяне на резултата ви от теста

АДМИНИСТРАТИВНА ЖАЛБА (ЧЛЕН 90, ПАРАГРАФ 2)

Всички

Решение, което неблагоприятно засяга правния ви статут като кандидат

Конкурсна комисия или орган по назначаването

Административната жалба трябва да бъде изпратена на органа по назначаването (т.е. до директора на EPSO) в тримесечен срок от уведомяването ви за решението, което искате да оспорите

Жалбата се обработва от правния отдел на EPSO, ако е необходимо в сътрудничество с конкурсната комисия или другите засегнати участници

/

Решението се взема от органа по назначаването

Решенията на конкурсната комисия не могат да бъдат отменени или изменени от органа по назначаването в резултат на административна жалба.
Поради това няма смисъл да подавате административна жалба срещу решение на конкурсна комисия.

ОБЖАЛВАНЕ ПО СЪДЕБЕН РЕД

Всички

Решение, което неблагоприятно засяга правния ви статут като кандидат

Конкурсна комисия или орган по назначаването

Жалбата се изпраща до Съда на публичната служба на Европейския съюз в срок от три месеца и десет дни от уведомяването ви за решението, което искате да оспорите

Жалбата се обработва от правния отдел на EPSO в сътрудничество с правната служба на Комисията

/

Решението се взема от Съда на публичната служба

Решение, което е било оспорено, може да бъде обявено за нищожно от Съда на публичната служба, но не може да бъде изменено от него.

ЖАЛБА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН

Всички

Предполагаемо лошо администриране

Не е приложимо

Жалбата трябва да бъде изпратена директно на европейския омбудсман в срок от две години от датата, на която жалбоподателят е узнал фактите, на които тя се основава

Жалбата се обработва от правния отдел на EPSO в сътрудничество със службите на омбудсмана

/

Омбудсманът прави препоръки

Омбудсманът прави препоръки с цел прекратяване на предполагаемото лошо администриране.

ТЕХНИЧЕСКА ЖАЛБА

Всички

Техническа грешка / организационен проблем

Не е приложимо

Вижте обявлението за конкурса

EPSO

Уведомява се конкурсната комисия, за да вземе съответното решение (напр. повторно провеждане на тестове и др.).