Druh stížnosti

Úvod > Druh stížnosti

DRUH STÍŽNOSTI

FÁZE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

CO LZE NAPADNOUT?

AUTOR NAPADENÉHO ROZHODNUTÍ?

ŘÍZENÍ

ZÚČASTNĚNÉ STRANY (ZKOUMAJÍCÍ STÍŽNOST / ROZHODUJÍCÍ O STÍŽNOSTI)

VÝSLEDEK

ZRUŠENÍ OTÁZKY

Testy na počítači v podobě otázek s výběrem odpovědí (CBT)

Obsah otázek s výběrem odpovědí (CBT)

Výběrová komise (schvaluje obsah)
 

Žádost je třeba zaslat EPSO ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne konání testů prováděných na počítači.

Přezkum provádí výběrová komise.

/

Rozhodnutí je na výběrové komisi.

V případě zrušení otázky bude proveden přepočet bodů mezi zbývající otázky.

ŽÁDOST O PŘEZKUM

Přijetí do výběrového řízení

Rozhodnutí o nepřipuštění k výběrovému řízení

Výběrová komise

Žádost je třeba zaslat EPSO ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne konání testů prováděných na počítači.

Přezkum provádí výběrová komise.
/
Rozhodnutí je na výběrové komisi.

V případě zpětného připuštění se uchazeči začleňují zpět do fáze výběrového řízení, z níž byli vyloučeni.

Hodnocení zkušeností (Talent screener)

Rozhodnutí o výsledku hodnocení zkušeností (Talent screener)

Předběžný test

Rozhodnutí o výsledku testu

Hodnotící centrum

Rozhodnutí o výsledku testu

SPRÁVNÍ STÍŽNOST (ČL. 90 ODST. 2)

Kterákoliv

Rozhodnutí, které nepříznivě ovlivňuje váš právní status uchazeče

Výběrová komise nebo orgán oprávněný ke jmenování

Správní stížnost je třeba zaslat orgánu oprávněnému ke jmenování (tj. řediteli úřadu EPSO) do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí, které chcete napadnout.

Stížnost řeší právní odbor úřadu EPSO právního odvětví, v případě potřeby ve spolupráci s výběrovou komisí nebo jinými zúčastněnými stranami.

/

Rozhodnutí je na orgánu oprávněném ke jmenování.

Orgán oprávněný ke jmenování nemůže na základě správní stížnosti rozhodnutí výběrové komise zrušit ani změnit –
proti rozhodnutí výběrové komise tedy správní stížnost nemá smysl podávat.

ŽALOBA

Kterákoliv

Rozhodnutí, které nepříznivě ovlivňuje váš právní status uchazeče

Výběrová komise nebo orgán oprávněný ke jmenování

Opravný prostředek musí být podán Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ve lhůtě tří měsíců a deseti dnů od doručení rozhodnutí, které uchazeč chce napadnout.

Opravným prostředkem se zabývá právní odbor úřadu EPSO ve spolupráci s právní službou Komise.

/

Rozhodnutí je na Soudu pro veřejnou službu.

Soud pro veřejnou službu může napadené rozhodnutí zrušit, nikoli však pozměnit.

STÍŽNOST EVROPSKÉMU VEŘEJNÉMU OCHRÁNCI PRÁV

Kterákoliv

Případný nesprávný úřední postup

Není relevantní

Stížnost je třeba zaslat přímo evropskému veřejnému ochránci práv, a to do dvou let ode dne, kdy se stěžovatel dozví o skutečnostech, kterých se stížnost týká.

Stížností se zabývá právní odbor úřadu EPSO ve spolupráci s právní službou Komise.

/

Doporučení veřejného ochránce práv

Veřejný ochránce práv vydá doporučení s cílem ukončit případný nesprávný úřední postup.

TECHNICKÁ STÍŽNOST

Kterákoliv

Technická chyba / Organizační problém

Není relevantní

Viz oznámení o výběrovém řízení

EPSO

Výběrová komise je informována, aby mohla přijmout příslušné rozhodnutí (tj. opakování zkoušek atp.).