Είδος καταγγελίας

Αρχική σελίδα > Είδος καταγγελίας

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΤΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ (ΠΟΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ; /ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ;)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΚΥΡΩΣΗ

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Περιεχόμενο της δοκιμασίας/των δοκιμασιών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή

Εξεταστική επιτροπή (εγκρίνει το περιεχόμενο της δοκιμασίας)
 

Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην EPSO εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία των δοκιμασιών με χρήση υπολογιστή

Η διαδικασία επανεξέτασης ολοκληρώνεται από την εξεταστική επιτροπή

/

Λαμβάνεται απόφαση από την εξεταστική επιτροπή

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας ερώτησης, επαναϋπολογίζονται οι βαθμοί για τις υπόλοιπες ερωτήσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Αποδοχή στον διαγωνισμό

Απόφαση αποκλεισμού σας από τον διαγωνισμό

Εξεταστική επιτροπή

Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην EPSO εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόφασης που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό σας EPSO

Η διαδικασία επανεξέτασης ολοκληρώνεται από την εξεταστική επιτροπή
/
Λαμβάνεται απόφαση από την εξεταστική επιτροπή

Σε περίπτωση εκ νέου αποδοχής, οι υποψήφιοι ξεκινούν πάλι από το στάδιο του διαγωνισμού κατά το οποίο είχαν αποκλειστεί.

Αξιολογητής Ταλέντου (TS)

Απόφαση για τα αποτελέσματά σας στον TS

Προκαταρκτική δοκιμασία

Απόφαση για τα αποτελέσματά σας στη δοκιμασία

Κέντρο αξιολόγησης

Απόφαση για τα αποτελέσματά σας στη δοκιμασία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΣΤΑΣΗ (ΑΡΘΡΟ 90 ΠΑΡ. (2))

Οποιοδήποτε

Απόφαση που επηρεάζει αρνητικά το νομικό καθεστώς του υποψηφίου

Εξεταστική επιτροπή ή αρμόδια για τους διορισμούς αρχή

Η διοικητική ένσταση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (διευθυντής της EPSO) εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης την οποία επιθυμείτε να προσβάλετε

Η καταγγελία εξετάζεται από το νομικό τμήμα της EPSO και, εφόσον χρειαστεί, σε συνεργασία με την εξεταστική επιτροπή ή άλλους αρμοδίους

/

Λαμβάνεται απόφαση από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή

Μια απόφαση της εξεταστικής επιτροπής δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή μετά από διοικητική ένσταση.
Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος υποβολής διοικητικής ένστασης κατά απόφασης της εξεταστικής επιτροπής.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οποιοδήποτε

Απόφαση που επηρεάζει αρνητικά το νομικό καθεστώς του υποψηφίου

Εξεταστική επιτροπή ή αρμόδια για τους διορισμούς αρχή

Η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός τριών μηνών και δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης την οποία επιθυμείτε να προσβάλετε

Η καταγγελία εξετάζεται από το νομικό τμήμα της EPSO σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία της Επιτροπής

/

Λαμβάνεται απόφαση από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης

Μία απόφαση που προσβάλλεται μπορεί να ακυρωθεί αλλά δεν μπορεί να τροποποιηθεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Οποιοδήποτε

Ενδεχόμενη κακοδιοίκηση

Άνευ αντικειμένου

Η καταγγελία πρέπει να σταλεί απευθείας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταγγέλλων διαπίστωσε τα γεγονότα στα οποία στηρίζεται η καταγγελία

Η καταγγελία εξετάζεται από το νομικό τμήμα της EPSO σε συνεργασία με την υπηρεσία του Διαμεσολαβητή

/

Διατυπώνονται συστάσεις από τον Διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής προβαίνει σε συστάσεις με σκοπό τον τερματισμό της εικαζόμενης κακοδιοίκησης.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Οποιοδήποτε

Τεχνικό σφάλμα / οργανωτικό πρόβλημα

Άνευ αντικειμένου

Βλέπε την προκήρυξη διαγωνισμού

EPSO

Η εξεταστική επιτροπή ενημερώνεται προκειμένου να λάβει την κατάλληλη απόφαση (π.χ. επανάληψη των δοκιμασιών κ.λπ.).