Kaebuse liik

Avaleht > Kaebuse liik

KAEBUSE LIIK

KONKURSI ETAPP

MIDA SAAB VAIDLUSTADA?

KES VAIDLUSTATUD OTSUSE TEGI?

MENETLUS

OSALISED (KES MENETLEB? /KES OTSUSTAB?)

TULEMUS

ARVESTAMATA JÄTMINE

Arvutipõhised valikvastustega testid

Arvutipõhiste valikvastustega testide küsimuste sisu

Valikukomisjon (kinnitab testide sisu)
 

Taotlus tuleb saata EPSO-le 3 kalendripäeva jooksul pärast arvutipõhiste testide toimumise kuupäeva

Taotluse vaatab läbi valikukomisjon

/

Otsuse teeb valikukomisjon

Kui küsimus jäetakse arvesse võtmata, arvutatakse hinne ümber ülejäänud küsimuste alusel.

LÄBIVAATAMISTAOTLUS

Konkursile lubamine

Otsus mitte lubada teil konkursist osa võtta

Valikukomisjon

Taotlus tuleb saata EPSO-le 10 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui otsus avaldati teie EPSO kasutajakontol

Taotluse vaatab läbi valikukomisjon
/
Otsuse teeb valikukomisjon

Kui otsustatakse kandidaat konkursile tagasi lubada, jätkab ta konkurssi etapist, milles ta kõrvale jäeti.

Kvalifikatsiooni hindamine (Talent Screener)

Otsus teie kvalifikatsiooni hindamise tulemuste kohta

Eeltestid

Otsus teie testide tulemuste kohta

Hindamiskeskus

Otsus teie testide tulemuste kohta

HALDUSKAEBUS (artikkel 90 lg 2)

Kõik

Otsus, mis mõjutab negatiivselt teie õiguslikku staatust kandidaadina

Valikukomisjon või ametisse nimetav asutus

Halduskaebus tuleb saata ametisse nimetavale asutusele (st EPSO direktorile) kolme kuu jooksul pärast seda, kui tehti teatavaks otsus, mida soovite vaidlustada

Kaebusega tegeleb EPSO õigusüksus, tehes vajaduse korral koostööd valikomisjoni või muude asjaosalistega

/

Otsuse teeb ametisse nimetav asutus

Halduskaebuse alusel ei saa ametisse nimetav asutus valikukomisjoni otsust tühistada ega muuta.
Seepärast ei ole otstarbekas esitada halduskaebust valikukomisjoni otsuse peale.

KAEBUS KOHTULE

Kõik

Otsus, mis mõjutab negatiivselt teie õiguslikku staatust kandidaadina

Valikukomisjon või ametisse nimetav asutus

Kaebus tuleb saata Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule kolme kuu ja kümne päeva jooksul alates kuupäevast, mil tehti teatavaks otsus, mida soovite vaidlustada

Kaebusega tegeleb EPSO õigusüksus koostöös Euroopa Komisjoni õigustalitusega

/

Otsuse teeb avaliku teenistuse kohus

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus saab vaidlustatava otsuse tühistada, kuid mitte seda muuta.

KAEBUS EUROOPA OMBUDSMANILE

Kõik

Väidetav haldusomavoli

Ei kohaldata

Kaebus tuleb saata otse Euroopa Ombudsmanile kahe aasta jooksul alates kuupäevast, mil kaebuse aluseks olevad asjaolud kaebuse esitajale teatavaks said

Kaebusega tegeleb EPSO õigusüksus koostöös Euroopa Ombudsmani talitustega

/

Ombudsman esitab soovitused

Ombudsman esitab soovitused väidetava haldusomavoli lõpetamiseks.

TEHNILINE KAEBUS

Kõik

Tehniline viga / korralduslik probleem

Ei kohaldata

Vt konkursiteade

EPSO

Kaebusest teatatakse valikukomisjonile, et see saaks vastu võtta asjakohase otsuse (nt testide kordamine vms)