An cineál gearáin

Etusivu > An cineál gearáin

CINEÁLACHA GEARÁIN

AN CHÉIM DEN CHOMÓRTAS

CAD AR FÉIDIR CUR INA CHOINNE?

CÉ A RINNE AN CINNEADH A bhFUILTEAR AG CUR INA CHOINNE?

NÓS IMEACHTA

GNÍOMHAITHE (CÉ A PHRÓISEÁLANN? CÉ A DHÉANANN AN CINNEADH?)

AN TORADH

NEODRÚ

Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire

Ábhar na gceisteanna sna trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire

An Bord Roghnúcháin (faomhann sé ábhar na dtrialacha)
 

Tá an iarraidh le cur chuig EPSO faoi cheann 3 lá féilire ó dháta na dtrialacha ar ríomhaire.

Is é an Bord Roghnúcháin a dhéanann an t-athbhreithniú.

/

Is é an Bord Roghnúcháin a dhéanann an cinneadh.

Má neodraítear ceist, athríomhfar an marc foriomlán ar bhonn na marcanna gnóthaíodh sna ceisteanna eile.

IARRAIDH AR ATHBHREITHNIÚ

Iontráil

Cinneadh gan tú a ligean isteach sa chomórtas

An Bord Roghnúcháin

Tá an iarraidh le cur chuig EPSO faoi cheann 10 lá féilire ón dáta a foilsíodh an cinneadh i do chuntas EPSO.

Is é an Bord Roghnúcháin a dhéanann an t-athbhreithniú.
/
Is é an Bord Roghnúcháin a dhéanann an cinneadh.

I gcás athiontrála, tugtar na hiarrthóirí isteach arís ag an gcéim den gcomórtas ag ar eisiadh iad.

Talent screener

An cinneadh lenar socraíodh do thorthaí sa Talent Screener

Réamhthriail

An cinneadh lenar socraíodh torthaí do réamhthrialacha

Ionad Measúnaithe

An cinneadh lenar socraíodh torthaí do réamhthrialacha

GEARÁN RIARACHÁIN (Airteagal 90(2))

Céim ar bith

Cinneadh a rinne dochar do do stádas dlí mar iarrthóir

An Bord Roghnúcháin nó an tÚdarás Ceapacháin

Tá an gearán riaracháin le seoladh chuig an Údarás Ceapacháin (i.e. Stiúrthóir EPSO) faoi cheann trí mhí ó fhógairt an chinnidh ar mian leat cur ina choinne.

Is í roinn dlí EPSO a phléann leis na gearáin, i gcomhar leis an mBord Roghnúcháin nó gníomhairí eile, más gá.

/

Is é an tÚdarás Ceapacháin a dhéanann an cinneadh.

Ní féidir leis an Údarás Ceapacháin cinneadh ón mBord Roghnúcháin a chur ar ceal ná a leasú de bhun gearán riaracháin.
Ní fiú, mar sin, gearán riaracháin a chuir isteach i gcoinne cinneadh ón mBord Roghnúcháin.

ACHOMHAIRC BHREITHIÚNACHA

Céim ar bith

Cinneadh a rinne dochar do do stádas dlí mar iarrthóir

An Bord Roghnúcháin nó an tÚdarás Ceapacháin

Tá an t-achomharc le cur faoi bhráid an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh faoi cheann trí mhí agus deich lá ó fhógairt an chinnidh ar mian leat cur ina choinne.

Is í roinn dlí EPSO a phléann leis na gearáin, i gcomhar leis an mBord Roghnúcháin, más gá.

/

Is é an Binse um an tSeirbhís Shibhialta a dhéanann an cinneadh.

Is féidir leis an mBinse um an tSeirbhís Shibhialta cinneadh ar cuireadh ina choinne a chur ar ceal ach ní féidir leis é a leasú.

GEARÁN LEIS AN OMBUDSMAN EORPACH

Céim ar bith

Míriar amhrasta

Neamhbhainteach

Ní mór an gearán a chur go díreach chuig an Ombudsman Eorpach faoi cheann dhá bhliain ón dáta a tháinig an duine atá ag cur an ghearáin isteach ar na fíricí is bonn leis.

Is í roinn dlí EPSO a phléann leis na gearáin, i gcomhar le seirbhísí an Ombudsman.

/

Moltaí ón Ombudsman

Déanann an tOmbudsman moltaí d'fhonn deireadh a chur leis an míriar amhrasta.

GEARÁN TEICNIÚIL

Céim ar bith

Earráid theicniúil / fadhb eagrúcháin

Neamhbhainteach

Féach an fógra comórtais

EPSO

Cuirtear an Bord Roghnúcháin ar an eolas chun gur féidir leis an cinneadh cuí a dhéanamh (athdhéanamh trialacha etc.).