Klachtenprocedures

Startseite > Klachtenprocedures

SOORT KLACHT

FASE SELECTIEPROCEDURE

WAT KUNT U BETWISTEN?

WIE HEEFT DE BETWISTE BESLISSING GENOMEN?

PROCEDURE

BETROKKENEN (WIE BEHANDELT DE ZAAK? / WIE BESLIST?)

RESULTAAT

NEUTRALISATIE

Meerkeuzetoets op de computer (CBT)

Inhoud/vragen van de meerkeuzetoets op de computer (CBT)

Jury (keurt de vragen inhoudelijk goed)
 

Klacht indienen bij EPSO binnen 3 kalenderdagen na de toets

Jury bekijkt betwiste vragen opnieuw.

/

Jury neemt besluit.

Bij neutralisatie (eliminatie) van een vraag: herberekening van het puntenresultaat

AANVRAAG HERONDERZOEK

Toelating

Besluit om sollicitant niet aan de selectieprocedure te laten deelnemen

Jury

Aanvraag indienen bij EPSO binnen 10 kalenderdagen na de datum van publicatie van het besluit op uw EPSO-account

Jury bekijkt de zaak opnieuw.
/
Jury neemt besluit.

Wordt de kandidaat alsnog toegelaten, dan gebeurt dit vanaf de stap waarin hij / zij eerder werd uitgesloten.

Talent Screener (TS)

Besluit over TS-resultaat

Voorafgaande toets

Besluit over toetsresultaat

Assessment

Besluit over assessmentresultaat

ADMINISTRATIEVE KLACHT (ART. 90, LID 2)

Elke fase

Elk besluit waarvan u als kandidaat nadeel ondervindt

Jury of tot aanstelling bevoegd gezag

Klacht indienen bij het tot aanstelling bevoegd gezag (directeur van EPSO) binnen drie maanden na kennisgeving betwist besluit

Juridische dienst EPSO behandelt klacht, eventueel in samenwerking met jury of betrokkenen

/

Besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag

Een besluit van de jury kan niet door het tot aanstelling bevoegd gezag worden vernietigd of gewijzigd naar aanleiding van een administratieve klacht.
Het heeft dus geen enkele zin om een administratieve klacht in te dienen tegen een besluit van de jury.

GERECHTELIJK BEROEP

Elke fase

Elk besluit waarvan u als kandidaat nadeel ondervindt

Jury of tot aanstelling bevoegd gezag

Beroep indienen bij Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie binnen drie maanden en tien dagen na kennisgeving betwist besluit

Juridische dienst EPSO behandelt zaak in samenwerking met juridische dienst van de Commissie.

/

Besluit van het Gerecht voor ambtenarenzaken

Betwist besluit kan door het gerecht vernietigd, maar niet gewijzigd worden.

KLACHT BIJ DE EUROPESE OMBUDSMAN

Elke fase

Verdenking van wanbeheer

Niet van toepassing

Klacht rechtstreeks indienen bij de Europese Ombudsman binnen twee jaar na de dag waarop de klager heeft kennisgenomen van de betwiste feiten

Juridische dienst EPSO behandelt klacht in samenwerking met juridische dienst van de Ombudsman.

/

Aanbevelingen van de Ombudsman

Ombudsman doet eventueel aanbevelingen om een einde aan het vermeend wanbeheer te maken.

TECHNISCHE KLACHT

Elke fase

Technische fout / organisatorisch probleem

Niet van toepassing

Zie aankondiging selectieprocedure

EPSO

Jury wordt geïnformeerd zodat deze een besluit kan nemen (bijv. overdoen van toets, ...)