Rodzaj skargi

Strona główna > Rodzaj skargi

RODZAJ SKARGI

ETAP KONKURSU

CO MOŻE BYĆ KWESTIONOWANE?

KTO PODJĄŁ KWESTIONOWANĄ DECYZJĘ?

PROCEDURA

ZAANGAŻOWANE STRONY (KTO ROZPATRUJE SKRAGĘ? / KTO DECYDUJE?)

WYNIK

UNIEWAŻNIENIE PYTANIA

Komputerowe testy wielokrotnego wyboru

Treść pytań komputerowych testów wielokrotnego wyboru

Komisja konkursowa (to ona zatwierdza treść testów)
 

Skargę należy wysłać do EPSO w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia testów komputerowych.

Weryfikację przeprowadza komisja konkursowa.

/

Decyzję podejmuje komisja konkursowa.

W przypadku unieważnienia pytania ocena jest ponownie obliczana w oparciu o pozostałe pytania.

WNIOSEK O WERYFIKACJĘ

Dopuszczenie do konkursu

Decyzja o niedopuszczeniu kandydata do konkursu

Komisja konkursowa

Wniosek należy wysłać do EPSO w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty opublikowania decyzji na koncie EPSO kandydata.

Weryfikację przeprowadza komisja konkursowa.
/
Decyzję podejmuje komisja konkursowa.

Jeżeli weryfikacja zostanie rozpatrzona na korzyść kandydata, kandydat zostanie ponownie dopuszczony do etapu konkursu, z którego został wykluczony.

Ocena zdolności (tzw. talent screener)

Decyzja o wyniku oceny zdolności kandydata

Testy wstępne

Decyzja informująca o wynikach testów kandydata

Ocena zintegrowana

Decyzja informująca o wynikach testów kandydata

SKARGA ADMINISTRACYJNA (ART. 90 UST. 2)

Wszystkie

Decyzja, która ma niekorzystny wpływ na status prawny kandydata

Komisja konkursowa lub organ powołujący

Skargę administracyjną kandydat musi złożyć organowi powołującemu (tj. dyrektorowi EPSO) w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia go o decyzji, którą zamierza podważyć.

Skargę rozpatruje dział prawny EPSO, w razie konieczności we współpracy z komisją konkursową lub innymi zainteresowanymi stronami.

/

Decyzję podejmuje organ powołujący.

Decyzja komisji konkursowej nie może zostać unieważniona ani zmieniona przez organ powołujący w wyniku skargi administracyjnej.
Nie ma zatem sensu składanie skargi administracyjnej na decyzję komisji konkursowej.

SĄDOWA PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wszystkie

Decyzja, która ma niekorzystny wpływ na Twój status prawny jako kandydata

Komisja konkursowa lub organ powołujący

Odwołanie musi zostać wysłane do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej w terminie trzech miesięcy i 10 dni od powiadomienia kandydata o decyzji, którą chce zakwestionować.

Odwołanie rozpatruje dział prawny EPSO we współpracy z działem prawnym Komisji.

/

Decyzję podejmuje Sąd do spraw Służby Publicznej.

Sąd do spraw Służby Publicznej może unieważnić zakwestionowaną decyzję, ale nie może jej zmienić.

SKARGA ZŁOŻONA DO EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Wszystkie

Domniemane niewłaściwe administrowanie

Nie dotyczy

Każdy kandydat może złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w terminie dwóch lat od momentu, kiedy doszło do domniemanego niewłaściwego administrowania.

Skargę rozpatruje dział prawny EPSO we współpracy ze służbami Rzecznika Praw Obywatelskich.

/

Zalecenia formułuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich wydaje zalecenia, aby położyć kres domniemanemu niewłaściwemu administrowaniu.

SKARGA TECHNICZNA

Wszystkie

Problem techniczny lub organizacyjny

Nie dotyczy

Zobacz: ogłoszenie o konkursie

EPSO

Informowana jest komisja konkursowa w celu podjęcia odpowiednich decyzji (np. powtórzenie testów itp.).