Druh sťažnosti

Domovská stránka > Druh sťažnosti

DRUHY SŤAŽNOSTI

FÁZA VÝBEROVÉHO KONANIA

ČO MOŽNO NAPADNÚŤ?

AUTOR NAPADNUTÉHO ROZHODNUTIA

POSTUP

AKTÉRI (KTO PRESKÚMA SŤAŽNOSŤ/ KTO PRIJME ROZHODNUTIE)

VÝSLEDOK

ZRUŠENIE OTÁZKY

počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami

obsah otázok s voliteľnými odpoveďami v počítačových testoch

výberová komisia (schvaľuje obsah testov)
 

žiadosť treba zaslať úradu EPSO v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa konania počítačových testov

proces preskúmania uskutočňuje výberová komisia

/

rozhodnutie prijíma výberová komisia

v prípade zrušenia otázky sa body prerozdeľujú medzi zostávajúce otázky

ŽIADOSŤ O PRESKÚMANIE

pripustenie

rozhodnutie o nepripustení do výberového konania

výberová komisia

žiadosť treba zaslať úradu EPSO v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia rozhodnutia vo vašom používateľskom konte EPSO

proces preskúmania uskutočňuje výberová komisia
/
rozhodnutie prijíma výberová komisia

v prípade opätovného pripustenia sa kandidáti vracajú do výberového konania v kroku, v ktorom z neho boli vylúčení

talent screener (TS)

rozhodnutie, v ktorom sa určujú vaše výsledky podľa TS

predbežná skúška

rozhodnutie, v ktorom sa určujú vaše výsledky testov

hodnotiace centrum

rozhodnutie, v ktorom sa určujú vaše výsledky testov

ADMINISTRATÍVNA SŤAŽNOSŤ (ČL. 90 ODS. 2)

ktorákoľvek

rozhodnutie, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje vaše právne postavenie uchádzača

výberová komisia alebo menovací orgán

administratívna sťažnosť sa zasiela menovaciemu orgánu (t. j. riaditeľovi úradu EPSO) v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktoré chcete napadnúť

sťažnosť rieši právne oddelenie úradu EPSO, v prípade potreby v spolupráci s výberovou komisiou alebo inými dotknutými aktérmi

/

rozhodnutie menovacieho orgánu

Rozhodnutie výberovej komisie nemôže menovací orgán zrušiť alebo zmeniť na základe administratívnej sťažnosti.
Podanie administratívnej sťažnosti voči rozhodnutiu výberovej komisie je preto bezpredmetné

SÚDNE ODVOLANIA

ktorákoľvek

rozhodnutie, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje vaše právne postavenie uchádzača

výberová komisia alebo menovací orgán

odvolanie musí byť zaslané Súdu pre verejnú službu Európskej únie v lehote troch mesiacov a desiatich dní od oznámenia rozhodnutia, ktoré chcete napadnúť

odvolanie rieši právne oddelenie úradu EPSO v spolupráci s právnym servisom Komisie

/

rozhodnutie Súdu pre verejnú službu

napadnuté rozhodnutie sa môže anulovať, ale Súd pre verejnú službu ho nemôže zmeniť

SŤAŽNOSŤ EURÓPSKEMU OMBUDSMANOVI

ktorákoľvek

podozrenie z nesprávneho úradného postupu

neuplatňuje sa

sťažnosť sa musí poslať priamo európskemu ombudsmanovi, a to do dvoch rokov odo dňa, keď sa osoba podávajúca sťažnosť dozvedela o okolnostiach, z ktorých sťažnosť vychádza

sťažnosť rieši právne oddelenie úradu EPSO v spolupráci s útvarmi ombudsmana

/

odporúčania ombudsmana

ombudsman vydáva odporúčania s cieľom vyriešiť podozrenia týkajúce sa nesprávneho úradného postupu

TECHNICKÁ SŤAŽNOSŤ

ktorákoľvek

technická chyba/organizačný problém

neuplatňuje sa

pozri oznámenie o výberovom konaní

EPSO

informovaná je výberová komisia, ktorá prijme primerané rozhodnutie (opakovanie testov a pod.)