Typ av klagomål

Förstasida > Typ av klagomål

TYP AV KLAGOMÅL

ETAPP I FÖRFARANDET

VAD KAN DU BESTRIDA?

VEM FATTADE BESLUTET DU BESTRIDER?

FÖRFARANDE

VEM HANDLÄGGER? / VEM BESLUTAR?

RESULTAT

STRYKNING AV FRÅGA

Datorbaserade prov med flervalsfrågor

Innehållet i flervalsfrågorna

Uttagningskommittén (som godkänner provinnehållet)
 

Klagomålet ska skickas till Epso inom tre kalenderdagar från den dag du gjorde det datorbaserade provet

Uttagningskommittén granskar klagomålet

/

Uttagningskommittén fattar beslut

Om en fråga stryks räknas poängen om

BEGÄRAN OM OMPRÖVNING

Tillträde

Beslut om att inte låta dig delta i uttagningsprovet

Uttagningskommittén

Klagomålet ska skickas till Epso inom tio kalenderdagar från den dag då beslutet publicerades i ditt Epsokonto

Uttagningskommittén granskar klagomålet
/
Uttagningskommittén fattar beslut

Om du åter får tillträde får du delta från och med den etapp som du tidigare blev utesluten från

Svar på områdesspecifika frågor (Talent screener)

Beslut om dina resultat

Inledande prov

Beslut om dina provresultat

Utvärderingscentrum

Beslut om dina provresultat

ADMINISTRATIVT KLAGOMÅL (ART.90 2)

Alla

Beslut som negativt påverkar din rättsliga ställning som sökande

Uttagningskommittén eller tillsättningsmyndigheten

Administrativa klagomål ska skickas till tillsättningsmyndigheten (dvs. Epsos direktör) inom tre månader från den dag du delgavs det beslut du vill bestrida

Epsos juridiska enhet handlägger klagomålet, vid behov i samarbete med uttagningskommittén eller andra berörda aktörer

/

Tillsättningsmyndigheten fattar beslut

Uttagningskommitténs beslut kan inte ogiltigförklaras eller ändras av tillsättningsmyndigheten till följd av ett administrativt klagomål –
det är därför meningslöst att lämna in ett administrativt klagomål mot ett beslut från uttagningskommittén

ÖVERKLAGANDE HOS DOMSTOL

Alla

Beslut som negativt påverkar din rättsliga ställning som sökande

Uttagningskommittén eller tillsättningsmyndigheten

Överklagandet ska lämnas in till Europeiska unionens personaldomstol inom tre månader och tio dagar från den dag du delgavs det beslut du vill bestrida

Epsos juridiska enhet handlägger överklagandet i samarbete med kommissionens rättstjänst

/

Personaldomstolen fattar beslut

Personaldomstolen kan ogiltigförklara men inte ändra det överklagade beslutet

KLAGOMÅL TILL EU-OMBUDSMANNEN

Alla

Misstänkta fel eller försummelser

Ej tillämpligt

Klagomålet måste skickas direkt till ombudsmannen inom två år från den dag då omständigheterna som klagomålet grundar sig på kom till den klagandes kännedom

Klagomålet handläggs av Epsos juridiska enhet i samarbete med ombudsmannen

/

Ombudsmannen utfärdar rekommendationer

Ombudsmannen utfärdar rekommendationer i syfte att komma tillrätta med missförhållandena

TEKNISKT KLAGOMÅL

Alla

Tekniskt fel / organisationsproblem

Ej tillämpligt

Se meddelandet om uttagningsprov

Epso

Uttagningskommittén informeras för att kunna fatta ett lämpligt beslut (t.ex. att göra om provet)