Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jak při výběrových řízeních zajišťujeme rovné zacházení s uchazeči a nestrannost výběrové komise?

Question categories:

Každé výběrové řízení má svou vlastní výběrovou komisi, která vybere nejlepší uchazeče na základě kvalifikačních předpokladů a schopností definovaných v oznámení o výběrovém řízení. Výběrové komise tvoří úředníci z orgánů EU a Úřadu EPSO. Vždy se snažíme zajistit maximální vyváženost složení komise, pokud jde o zastoupení členů orgánu oprávněného ke jmenování a výboru zaměstnanců, žen a mužů, velikost institucí a zastoupené jazyky. Práci výboru řídí předseda, jemuž je nápomocen jeden nebo více místopředsedů. Na všechny úkoly související s hodnocením uchazečů v různých fázích výběrového řízení se vztahuje důvěrnost jednání výběrové komise a jsou zohledněny v tzv. finálním kompetenčním pasu, který kandidát v zájmu transparentnosti obdrží.

Úřad EPSO klade velký důraz na rovnost a činí vše pro to, aby byla dodržena zásada rovných příležitostí, rovného zacházení a rovného přístupu pro všechny žadatele:

  • Hlavní zásadou, kterou se činnost výběrové komise řídí, je zásada nestrannosti. Mezi členem výběrové komise a uchazečem například nesmí existovat přímá hierarchická vazba ani přímý příbuzenský vztah. Existence předchozího nebo stávajícího profesního vztahu vzdálenější povahy však sama o sobě automaticky možnost hodnocení nevylučuje.
  • Jak členové výběrové komise, tak uchazeči musí úřadu EPSO oznámit jakýkoli případný střet zájmů, aby mohl být zohledněn a aby mohly byly provedeny případné úpravy.
  • Výběrová komise se řídí předem stanovenými kritérii způsobilosti, kritérii pro výběr a hodnotícími kritérii stanovenými v oznámení o výběrovém řízení. Tato kritéria jsou pečlivě a důsledně zdokumentována, schvalována a uplatňována.
  • Jednotný přístup k posuzování se zajišťuje prostřednictvím rozsáhlých školení, koučování členů výboru a dohledu nad nimi a pravidelnými rekapitulačními schůzkami.
  • Úřad EPSO provádí také systematické kontroly kvality a statistické analýzy, kterými zjišťuje a eliminuje jakoukoli zaujatost při hodnocení uchazečů.