Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jak podat přihlášku

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

 

Výběrová řízení na pracovní místa v orgánech a institucích EU se liší podle kategorií zaměstnanců, do nichž se uchazeči hlásí.

Podrobné informace o každé kategorii najdete v níže uvedených sekcích. Obecně, zejména pokud se jedná o stálé zaměstnance, je za výběr uchazečů odpovědný Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO).

Můžete se také podívat na stránky s testy EPSO, kde získáte představu o tom, jaké dovednosti budete případně potřebovat, abyste ve výběrovém řízení uspěli.

Další informace najdete ve služebním řádu nebo si také můžete projít časté otázky kladené úřadu EPSO. Informace o profesních profilech v EU a aktuální pracovní příležitosti

Stálí zaměstnanci

Orgány a instituce EU vybírají stálé zaměstnance prostřednictvím otevřených výběrových řízení, která jsou zveřejňována na našich internetových stránkách.

Ke každému otevřenému výběrovému řízení je přiloženo oznámení, v němž jsou uvedeny veškeré podrobnosti o požadovaném pracovním profilu, náplni práce, kritériích způsobilosti a výběrových řízeních.

Všichni uchazeči si musí vytvořit tzv. účet EPSO, kam budou během výběrového řízení dostávat oznámení a sdělení.

Za hodnocení uchazečů během výběrového řízení odpovídá výběrová komise.

Výběrová řízení se zveřejňují ve všech úředních jazycích EU. Výběrové řízení probíhá v několika fázích. Každá z nich zahrnuje různé testy a další metody posuzování základních kompetencí a odborných dovedností:

  • Tzv. talent screener u specializovaných výběrových řízení slouží k posuzování odborných dovedností, zkušeností a kvalifikačních předpokladů.
  • V hodnotícím centru, kde probíhá závěrečná fáze testování obecných i odborných kompetencí, hodnotí členové výběrové komise takové dovednosti, jako je analýza a řešení problémů, komunikace, stanovování priorit, organizace práce, zajišťování kvality a výsledků práce apod.

Účelem výběrového řízení je sestavit tzv. rezervní seznam úspěšných uchazečů.

Kdykoli orgány EU potřebují přijmout nového zaměstnance, vyhledají na rezervním seznamu vhodné uchazeče a pozvou ty, kteří nejlépe vyhovují pracovnímu profilu, k pohovoru.

Výběrové řízení na stálé zaměstnance EU může trvat až několik měsíců.

Další informace o testech EPSO najdete v sekci časté otázky.

Smluvní zaměstnanci

Nábor smluvních zaměstnanců probíhá dvěma způsoby:

1) Smluvní zaměstnanci – CAST Permanent (časově neohraničená řízení) 

Nábor smluvních zaměstnanců může probíhat prostřednictvím časově neohraničeného výběrového řízení – tzv. CAST Permanent

Zkratka CAST znamená v angličtině nástroj pro výběr smluvních zaměstnanců a Permanent znamená, že je celý proces časově neomezený, tzn. bez konkrétní lhůty pro podávání přihlášek.

Na našich stránkách věnovaných pracovním příležitostem najdete například časově neomezenou výzvu k vyjádření zájmu pro obory, jako jsou finance, politické záležitosti / politika EU, informační technologie, právo či komunikace. Uchazeči se musí řídit pokyny, které jsou ve výzvě uvedeny.

V rámci řízení je třeba si vytvořit tzv. účet EPSO a vložit informace o své osobě, praxi a vzdělání do databáze CAST.

Podání přihlášky do výběrového řízení CAST Permanent neznamená, že uchazeči budou automaticky pozváni k testům. 

Kdykoli potřebují orgány, instituce a ostatní subjekty EU nové zaměstnance, mohou v databázi CAST vyhledávat a vybrat omezený počet uchazečů, jejichž dovednosti odpovídají požadavkům na dané pracovní místo.

Tito předběžně vybraní uchazeči budou pozváni k testům organizovaným úřadem EPSO. Jedná se o testy na počítači s výběrem správné odpovědi, které sestávají z verbálního, numerického a abstraktního uvažování, test kompetencí (znalost v oboru specializace) nebo test jazykového porozumění (pro lingvisty).

Ti, kteří v testech uspějí, mohou být pozváni na pohovor a nakonec přijati do pracovního poměru.

Další informace najdete na stránkách CAST Permanent, kde můžete také přímo podat přihlášku.

 

2) Smluvní zaměstnanci – volná pracovní místa ad hoc

V případě potřeby mohou orgány, instituce a ostatní subjekty EU rovněž nabírat smluvní zaměstnance na konkrétní pracovní místa. V tomto případě mohou odborníci pracovat v různých funkcích jako finanční asistenti, webmasteři nebo třeba inženýři pro kybernetickou bezpečnost. 

Na rozdíl od CAST Permanent má každé oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo lhůtu pro podání přihlášky a obsahuje informace o přihlášce, výběrovém řízení a další podrobnosti.

Volná pracovní místa ad hoc pro smluvní zaměstnance zveřejňují orgány, instituce a ostatní subjekty EU přímo a stanovují také vlastní postupy podávání přihlášek a náboru zaměstnanců

Volná pracovní místa pro smluvní zaměstnance najdete na našich stránkách věnovaných pracovním příležitostem

Dočasní zaměstnanci

Dočasní zaměstnanci jsou přijímáni v případě, že je třeba zajistit zástup za stálé úředníky nebo personálně posílit některé oddělení. Tito pracovníci jsou zpravidla zaměstnáni na dobu určitou. 

Může se jednat o různé pracovní pozice, například post projektového manažera, sociologa, překladatele, vědeckého analytika, pracovníka odpovědného za přípravu programu atp. 

Orgány, instituce a jiné subjekty EU, které mají o dočasné zaměstnance zájem, mohou tato volná místa zveřejnit na stránkách úřadu EPSO věnovaných pracovním příležitostem a zorganizovat vlastní výběrové řízení.

V závislosti na tom, jaké má daná instituce v daný okamžik personální potřeby, může organizaci výběrového řízení delegovat na úřad EPSO. V takovém případě je výběrové řízení doprovázeno výzvou o vyjádření zájmu, která obsahuje podrobnosti o požadovaném pracovním profilu, kritériích způsobilosti a příslušné testy.

Další volné pozice v evropských institucích najdete na stránkách s volnými pracovními místy jednotlivých organizací.
 

Vyslaní národní odborníci

Vyslaní národní odborníci jsou kvalifikovaní státní úředníci z členských států EU, kteří do evropských institucí přinášejí své odborné znalosti, a to v rámci umístění na pevně stanovenou dobu.

Orgány a agentury EU je zaměstnávají v případě, že potřebují zaměstnance se specifickými znalostmi a dovednostmi, které národní odborníci nabízejí. Může se jednat o dovednosti z technické, bezpečnostní, právní, finanční i jiné oblasti.

Pozice pro vyslané národní odborníky se zpravidla publikují na stránce úřadu EPSO věnované pracovním příležitostem. Veškeré podrobnosti týkající se výběrového řízení, podmínek vyslání, kritérií způsobilosti a pracovní náplně jsou uvedeny v příslušném oznámení o volném pracovním místě. 

Orgány, instituce a jiné subjekty EU se při náboru zaměstnanců řídí svými vlastními postupy. 

V případě zájmu o informace o aktuálních příležitostech se obracejte na stálé zastoupení své země při EU.

Další pracovní příležitosti
  • Prozatímní pracovníci

Prozatímní pracovníci jsou najímáni agenturami, které zprostředkují dočasné zaměstnání v evropských institucích, a to vždy na výkon určité pracovní pozice na dobu určitou. Tito pracovníci tedy nemají status zaměstnanců EU.

Jejich pracovní náplň zahrnuje manuální, technické a jiné specifické úkoly.

Agentury v Bruselu

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Brusel
Telefon: +32 (0) 2 643 4790
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Internetové stránky: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brusel
Telefon: +32 (0) 2 212 1920
E-mail: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Brusel
Telefon: +32 (0) 2 513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Internetové stránky: www.daoust.be

 

Agentury v Lucembursku

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Lucembursko

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Lucembursko

 

  • Odborníci EU

Pokud jste odborníkem na některou z oblastí politiky EU, můžete se zaregistrovat do expertní databáze spravované některým evropským orgánem či agenturou.

Zaregistrovaní odborníci pak mohou být podle potřeby přijati na výkon specifických úkolů.

Zde se dozvíte více o tom, jak se stát odborníkem Evropské komise.

Další informace získáte na stránkách Informační služby Společenství pro výzkum a vývoj(CORDIS).

 

  • Parlamentní asistenti

Parlamentní asistenti pracují přímo s poslanci Evropského parlamentu, kterým pomáhají při výkonu jejich pracovních povinností. Náplň jejich práce je různorodá. Mohou být umístěni v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropského parlamentu.

Více se o náboru parlamentních asistentů dozvíte na stránkách jednotlivých politických skupin Evropského parlamentu.

 

  • Externí překladatelé a tlumočníci (freelancers)

Jako externí pracovníci mohou pro instituce EU pracovat překladatelé a tlumočníci.

Máte zájem o práci externího překladatele?

  • Evropská komise zveřejňuje příslušné informace v sekci nabídková řízení.
  • O možnostech spolupráce se Soudním dvorem se dozvíte na jeho internetových stránkách v sekci věnované oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Pracovní místa pro externí tlumočníky nabízí Evropská komise, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr. Více informací najdete na stránkách Interpreting for Europe.

 

  • Zaměstnanci jídelen a údržby

Pracovníci v oblasti údržby a personál jídelen jsou najímáni prostřednictvím externích společností.

Smlouvu na tuto pozici lze získat prostřednictvím otevřených nabídkových řízení.

Další informace získáte na stránce věnované financování a nabídkovým řízením EU.