Αρχική σελίδα > Μη παράταση της ισχύος εφεδρικών καταλόγων επιτυχόντων

Μη παράταση της ισχύος εφεδρικών καταλόγων επιτυχόντων

Επικαιροποίηση: 17/11/2021

Δεδομένου ότι η ισχύς ορισμένων άλλων εφεδρικών καταλόγων επιτυχόντων έχει παραταθεί επανειλημμένα, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή αποφάσισε, σε συμφωνία με όλα τα θεσμικά όργανα, να καταργήσει τους παρακάτω καταλόγους.

31/12/2021

30/06/2021

31/12/2020

31/12/2019

30/06/2019