Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικοί/-ές υπάλληλοι και εμπειρογνώμονες στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και του διαστήματος

Διαθέτετε εμπειρία στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και του διαστήματος; Θα θέλατε να ξεκινήσετε μια διεθνή σταδιοδρομία στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής και πολύμορφης ομάδας; Εάν ναι, διαβάστε παρακάτω.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά διοικητικούς/-ές υπαλλήλους (AD 7) και εμπειρογνώμονες (AD 9) στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και του διαστήματος. Οι επαγγελματίες που θα προσληφθούν θα εργαστούν κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (ΓΔ DEFIS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προσφέρουμε ευκαιρίες σε υποψήφιους/-ες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες καθηκόντων. Επισημαίνεται ότι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μόνο για έναν τομέα και για έναν βαθμό εντός του επιλεγμένου τομέα.

  • Τομέας 1 – Αμυντική βιομηχανία

Διοικητικοί/-ές υπάλληλοι (AD 7): Τα κύρια καθήκοντά σας θα περιλαμβάνουν την κατάρτιση και την παρακολούθηση της πολιτικής της ΕΕ για την αμυντική βιομηχανία και την εσωτερική αγορά στον τομέα της άμυνας, την εργασία για τον καθορισμό προτεραιοτήτων χρηματοδότησης για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, την παρακολούθηση και την ανάλυση των τάσεων της τεχνολογίας και της αγοράς στον τομέα της άμυνας, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση δραστηριοτήτων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας της ΕΕ στον τομέα της άμυνας.

Εμπειρογνώμονες (AD 9): Εκτός από τα προαναφερθέντα καθήκοντα, οι εμπειρογνώμονες θα διαπραγματεύονται και θα παρακολουθούν επίσης πολύπλοκες νομικές και διοικητικές συμφωνίες, θα συντονίζουν και θα εποπτεύουν τις ομάδες και θα εκπροσωπούν την Επιτροπή στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της άμυνας.

  • Τομέας 2 – Διάστημα

Διοικητικοί/-ές υπάλληλοι (AD 7): Στα κύρια καθήκοντά σας θα περιλαμβάνονται η συμβολή στην ανάπτυξη της διαστημικής πολιτικής της ΕΕ και στην υλοποίηση του διαστημικού προγράμματος και των μελλοντικών διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ, η εποπτεία των δραστηριοτήτων του διαστημικού προγράμματος, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δραστηριοτήτων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας της ΕΕ στον τομέα του διαστήματος, η ανάπτυξη και παρακολούθηση δράσεων για την ενίσχυση των συνεργειών της διαστημικής πολιτικής και του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ με άλλες πολιτικές της Ένωσης.

Εμπειρογνώμονες (AD 9): Εκτός από τα προαναφερθέντα καθήκοντα, θα διαπραγματεύεστε και θα παρακολουθείτε πολύπλοκες νομικές και διοικητικές συμφωνίες στον τομέα του διαστήματος και θα συντονίζετε και θα εποπτεύετε τις σχετικές ομάδες.

Ως εργοδότης, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ προσφέρουν μια κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας. Οι πολυπολιτισμικές, διεθνείς και μεικτές ομάδες που συνθέτουν τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται για να βελτιώσουν τη ζωή 450 περίπου εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ και άλλων ανθρώπων στον κόσμο.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να είστε πολίτης της ΕΕ, να έχετε άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕκαι ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θα πρέπει επίσης να πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με τον εκάστοτε τομέα:

  • Διοικητικοί/-ές υπάλληλοι (AD 7): Τομέας 1 / Τομέας 2: Πρέπει να είστε κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου τουλάχιστον 4ετούς φοίτησης, ακολουθούμενου από τουλάχιστον 6ετή σχετική επαγγελματική πείρα, ή πανεπιστημιακού πτυχίου τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης, ακολουθούμενου από τουλάχιστον 7ετή σχετική επαγγελματική πείρα.
  • Εμπειρογνώμονες (AD 9): Τομέας 1 / Τομέας 2: Πρέπει να είστε κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου τουλάχιστον 4ετούς φοίτησης, ακολουθούμενου από τουλάχιστον 10ετή σχετική επαγγελματική πείρα, ή πανεπιστημιακού πτυχίου τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης, ακολουθούμενου από τουλάχιστον 11ετή σχετική επαγγελματική πείρα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται παρακάτω, στη σελίδα υποβολής αιτήσεων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16 Ιουνίου 2022.