Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έλεγχος

Οι ελεγκτές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι τα θεσμικά όργανα λογοδοτούν στους πολίτες που υπηρετούν.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, οι ελεγκτές διενεργούν ανεξάρτητους ελέγχους σε ευρύ φάσμα τομέων και πεδίων δράσης της ΕΕ, ελέγχουν τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ και επαληθεύουν τη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς, μεταξύ πολλών άλλων.

Ελεγκτής

Περιγραφή καθηκόντων

Οι ελεγκτές διενεργούν διάφορες εξωτερικές και εσωτερικές επιθεωρήσεις, υποστηρίζοντας στενά τα ανώτερα στελέχη που είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων. Εκτελούν διάφορα καθήκοντα, τα οποία περιλαμβάνουν τον έλεγχο του κατά πόσο τα κονδύλια της ΕΕ εισπράττονται και δαπανώνται σωστά· τον έλεγχο της νομιμότητας των ενεργειών· την αξιολόγηση του κατά πόσον οι εσωτερικές διαδικασίες εκτελούνται ορθά καθώς και την παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών.

Βασικά προσόντα

Πρέπει να έχετε καλή γνώση δύο τουλάχιστον γλωσσών της ΕΕ, κατάλληλο πτυχίο ή επαγγελματικά προσόντα για να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (κατώτατη βαθμίδα για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους) καθώς και πολυετή σχετική πείρα για να προαχθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 7). Τα βασικά προσόντα μπορεί να ποικίλλουν, και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.