Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επικοινωνία

Οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της επικοινωνίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες.

Βοηθούν τα θεσμικά όργανα να παρουσιάζουν με διαφάνεια τις δραστηριότητές τους, μεταξύ άλλων απαντώντας σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις αποφάσεις της ΕΕ, ενημερώνοντας το κοινό σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και εφαρμόζοντας εσωτερικές και εξωτερικές στρατηγικές προσέγγισης με τους πολίτες.

Υπεύθυνος/Υπεύθυνη επικοινωνίας

Περιγραφή καθηκόντων

Οι υπεύθυνοι και οι υπεύθυνες επικοινωνίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: σύνταξη δελτίων Τύπου, εκθέσεων και άλλων εγγράφων· διοργάνωση και διεξαγωγή συνεντεύξεων Τύπου· κατάστρωση και εφαρμογή στρατηγικών και εκστρατειών επικοινωνίας· καλλιέργεια των σχέσεων με τον Τύπο· διατήρηση της παρουσίας της ΕΕ σε όλα τα μέσα ενημέρωσης· παρακολούθηση της κάλυψης των θεσμικών οργάνων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης· διαχείριση στρατηγικής επικοινωνίας και επικοινωνίας σε καταστάσεις κρίσης, μεταξύ άλλων.
 
Βασικά προσόντα

Πρέπει να έχετε καλή γνώση δύο τουλάχιστον γλωσσών της ΕΕ, πτυχίο/δίπλωμα σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα για να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (κατώτατη βαθμίδα για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους) καθώς και πολυετή σχετική πείρα για να προαχθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 6/AD 7). Τα βασικά προσόντα μπορεί να ποικίλλουν, και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.

Βοηθός επικοινωνίας

Περιγραφή καθηκόντων

Οι βοηθοί επικοινωνίας παρέχουν υποστήριξη σε διάφορα καθήκοντα, όπως είναι η δημιουργία και η διατήρηση επαφών με τα μέσα ενημέρωσης καθώς και η πραγματοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, οι βοηθοί επικοινωνίας μπορούν να χειρίζονται τις επαφές με τον Τύπο, τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό. Βοηθούν στη σύνταξη, την αναθεώρηση και την κατάρτιση εγγράφων προς δημοσίευση· στη διοργάνωση εκδηλώσεων· στην προετοιμασία ενημερωτικών εγγράφων, δημοσιεύσεων, φυλλαδίων και οπτικοακουστικών προϊόντων· στη διαχείριση δικτυακών τόπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης· στην ανάλυση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων επικοινωνίας.
 
Βασικά προσόντα

Πρέπει να έχετε καλή γνώση δύο τουλάχιστον γλωσσών της ΕΕ, μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα και κατάλληλη επαγγελματική πείρα μερικών ετών ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πολυετή επαγγελματική πείρα. Τα βασικά προσόντα μπορεί να ποικίλλουν, και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.